Zamyslenie na deň 30.9.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Matúš 19,13-15

13 Vtedy prinášali k Nemu deti, aby kládol ruky na ne a modlil sa. Ale učeníci im dohovárali. 14 Ježiš však riekol: Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne; lebo takýchto je kráľovstvo nebeské. 15 I skladal ruky na ne a odišiel odtiaľ.


On kladie ruky na Svoje deti. V židovstve bolo zvykom prinášať deti k učiteľom zákona, aby ich požehnali. Máme s tým skúsenosti. Veľmi radi požehnávame, najmä deti, ale aj iných. Rozžiarené očká, vďačný úsmev na tvári, úprimná dychtivosť… Kto to zažil, vidí v tom zmysel. Verme, že sú to okamihy, ktoré sa hlboko zapíšu do života detí! Deti máme prinášať do Ježišovej blízkosti neprestajne, aj modliť sa za ne, ale nielen vtedy, keď sú malé… Na modlitbách smieme k Nemu prinášať aj dospelé deti a túžiť po tom, aby na ne kládol Svoje ochranné a žehnajúce ruky. Nejde len o naše požehnávanie. Jeho ruky sú viac, než naše… – – Učeníci vtedy dospelým dohovárali. Možno si mysleli, že odvádzajú Ježiša od Jeho veľkého poslania, ktoré mal na tomto svete. A predsa – Jemu je vzácny každý…! Bolo by tragédiou, keby sme deťom bránili prichádzať k Ježišovi. Veď im prisľúbil kráľovstvo nebeské…! Navonok zostáva tento dar skrytý, možno ho pochopiť a prijať len vierou. A čo my, dospelí? Má dieťa prednosť pred dospelými? Vôbec nie. Lenže dieťa vo svojej pokore je ochotné dať sa obdarovať a dôveruje, že to s ním Ten obdarovaný myslí dobre. Takí máme byť aj my, dospelí. Majme istotu, že na tých, ktorí túžia po Ježišovej prítomnosti, On položí Svoje ruky a požehná ich!
Modlitba: Pane Ježišu. Ďakujeme, že Ti ide o deti. Odpusť, že málo pracujeme na misii medzi najmenšími a málo sa za ňu modlíme. Posilni každého z nás, nech má lásku k deťom, ktorá ich bude viesť k jedinému daru, čo má večnú hodnotu: Ku spaseniu. Amen.
Pieseň: ES 222
Autor: Vladimír Ferenčík


Vlož moje slzy do Svojej nádoby; či záznamu v Tvojej knihe o nich niet? Žalm 56,9

Požehnaný Bôh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstiev a Bôh každého potešenia, ktorý nás teší v každom našom súžení, aby sme aj my mohli tešiť tých, ktorí sú v akomkoľvek súžení. 2.Korintským 1,3-4


1.Mojžišova 16,6b-14 :: Modlíme sa za: Vranov nad Topľou (Šz)