Zamyslenie na deň 9.1.2016

Marek 2,1-12

Keď po niekoľkých dňoch znova prišiel do Kafarnaumu a rozchýrilo sa, že je doma,   zhromaždilo sa toľko ľudí, že už ani predo dvermi nebolo miesta. A On zvestoval im slovo.   Vtedy prišli k Nemu s ochrnutým, ktorého niesli štyria.   A keď ho pre zástup nemohli priniesť až k Nemu, preborili strechu (domu), v ktorom bol, a otvorom spustili lôžko, na ktorom ochrnutý ležal.   Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: Synu, odpúšťajú sa ti hriechy!   Sedeli tam aj niektorí zákonníci a premýšľali v srdciach:   Čo tento hovorí? Rúha sa! Ktože môže odpúšťať hriechy, ak len nie Jeden, Boh?   Ježiš hneď zbadal v duchu, že takto premýšľajú, a povedal im: Prečo tak zmýšľate v srdciach?   Čo je ľahšie, povedať ochrnutému: Odpúšťajú sa ti hriechy – a či povedať: Vstaň, vezmi si lôžko a choď?   Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má moc odpúšťať hriechy na zemi – hovorí ochrnutému: –   Vravím ti, vstaň; vezmi si lôžko a choď domov!   A on vstal, hneď si vzal lôžko a vyšiel pred všetkými, takže všetci zostali ako bez seba a zvelebovali Boha hovoriac: Nikdy sme nevideli nič podobné!


Priatelia sú darom. Je zrejmé, že ochrnutý potrebuje pomoc, ale nepotrebuje hocikoho. Potrebuje priateľov. Nepohyblivý potrebuje takých, ktorí sú ochotní venovať svoj čas a sily na to, aby sa on mohol pohnúť z miesta. Potrebuje, aby niekto ešte veril – možno chvíľu – za neho, že to má zmysel, že sa môže stať zázrak. Ochrnuté nebýva len telo. Aj duša môže stratiť schopnosť mať nádej. Príliš veľa zranení alebo prihlboké sklamania. Aby sa dalo žiť, je nutné mať vedľa seba niekoho, kto povzbudzuje a podporuje, pomáha veriť. Niekoho, kto vie preniesť na miesto, kde je nádej na pomoc. Na to, aby sa mohol stať zázrak, boli potrební štyria muži, ktorí ochrnutého priniesli k Ježišovi. Na základe ich viery Ježiš zmenil situáciu bezmocného. Ten napokon vstal, bol schopný odísť. Na zázrak nevystačíme vždy sami. Niekedy je životne dôležité mať okolo seba ľudí, ktorí sú ochotní investovať svoj čas a schopnosti. Ukazuje sa, že zachraňujúca viera nikdy nie je len sama pre seba. Vzniká a žije práve v tom komplikovanom, zložitom a jedinečnom organizme spoločenstva veriacich ľudí, v cirkvi. Tu sa učíme byť priateľmi podľa Božieho vzoru. Urobte dnes niečo pre to, aby ste takým priateľom boli! (ES 273) Eva Oslíková


Hospodin je hradom utláčanému, je hradom vo chvíľach súženia. Žalm 9,10

Pavol píše: Preto mám zaľúbenie v slabostiach, pohaneniach, súženiach, prenasledovaniach, v úzkostiach pre Krista. 2.Korintským 12,10


Efezským 4,17-24 :: Modlíme sa za: Terany (Ho)