Zamyslenie na deň 10.1.2016

Rímskym 12,1-3(4-8)

Prosím vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie, vydávajte svoje telá v živú, svätú, Bohu príjemnú obeť, vašu rozumnú službu Bohu.   A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž, čo je dobré, milé a dokonalé.   Lebo mocou milosti, ktorá je mi daná, hovorím každému medzi vami, aby si nemyslel o sebe viac ako treba, ale aby skromne zmýšľal, ako Boh komu udelil mieru viery.   Lebo ako v jednom tele máme mnoho údov, ale všetky údy nevykonávajú tú istú činnosť,   tak aj my mnohí sme jedno telo v Kristovi, jednotlivo však sme si navzájom údmi.   Keďže však máme rozličné dary podľa milosti, ktorá nám je daná: kto má proroctvo, nech (ono) súhlasí s vierou;   kto dar služby, nech slúži; kto dar vyučovania, nech vyučuje;   kto dar napomínania, nech napomína; kto dáva, (nech dáva) z úprimnosti; kto je predstavený, nech je horlivý; kto činí milosrdenstvo, nech je ochotný.


Služba Bohu. Čo je služba Bohu? Aká je služba Bohu? Je možné slúžiť Bohu? Dnes nie je „in“ slúžiť, dnes „in“ znamená byť slobodný alebo dokonca svojvoľný. Veľa sa hovorí o hospodárskej kríze, ale hanbíme sa priznať krízu pravých hodnôt. Apoštol Pavol píše nielen kresťanom žijúcim v Ríme, ale aj nám jasný, jednoduchý, láskyplný kódex správania a služby. Na začiatku Nového roku prosí nás, teba i mňa: pre milosrdenstvo Božie. Koľko láskavej starostlivosti a zodpovednosti za mňa i za teba je v týchto slovách?! – A pokračuje: nepripodobňujte sa tomuto svetu. Prečo? Lebo svetské atrakcie sú len chvíľkové a neposkytujú pokoj, radosť, nádej, vieru – a už vôbec nie lásku, lásku Ježišovu. Pavol práve vďaka Ježišovi na ceste do Damašku, kde s Ním prežil osobné stretnutia, zmenil svoj život, svoje myslenie aj svoje konanie na službu. Na službu Bohu vo svojom neohrozenom zvestovaní Pána Ježiša Krista, toho Ukrižovaného, ale aj Vzkrieseného. Napriek našej nedokonalosti zotrvajme v službe Bohu, a to tým, že prijmeme Jeho vždy svätú vôľu do svojich životných situácii – ako bežných, tak i zložitých; ako do radostných, tak i do tých menej príjemných, či smutných. Majme na zreteli jednu zásadu obsiahnutú v dvoch vetách: Slúžim tam, kde ma potrebujú, a nie tam, kde mi je dobre. Slúžim tomu, kto ma potrebuje, a nie, kto mi je sympatický. (ES 207)           Zuzana Moncoľová


Odstránim kamenné srdce z ich tela a vložím im srdce mäsité, aby chodili podľa mojich ustanovení a plnili ich.  Ezechiel 11,19.20

Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli, a hľa, nastali nové.        2.Korintským 5,17


Matúš 3,13-17 :: Žalm 2 :: Modlíme sa za: Tisovec (Ri)