Zamyslenie na deň 29.1.2016

Zamyslenie na každý deň Tesnou bránou

2.Timoteovi 1,1-12

Pavel, z Božej vôle apoštol Krista Ježiša podľa zasľúbenia života, ktorý je v Kristovi Ježišovi –   Timoteovi, milovanému synovi. Milosť, milosrdenstvo, pokoj od Boha Otca a od Krista Ježiša, nášho Pána.

Ďakujem Bohu, ktorému s čistým svedomím slúžim v šľapajach predkov, keď sa neprestajne rozpomínam na teba v modlitbách, vo dne aj v noci –   a pripomínajúc si tvoje slzy, túžim ťa vidieť, aby som bol naplnený radosťou,   pripomínajúc si tvoju nepokryteckú vieru, ktorá prebývala najprv v tvojej starej matke Loide a v tvojej matke Eunike, ale presvedčený som, že aj v tebe.

Preto ti pripomínam, aby si roznecoval v sebe dar Boží, ktorého sa ti dostalo, keď som kládol ruky na teba.   Boh nám zaiste nedal ducha bojazlivosti, ale (ducha) moci, lásky a sebaovládania.   Nehanbi sa teda za svedectvo o našom Pánovi, ani za mňa, Jeho väzňa, ale spolu (so mnou) v moci Božej znášaj protivenstvá za evanjelium.   On nás zachránil a povolal svätým povolaním nie pre naše skutky, ale podľa svojho predsavzatia a podľa milosti, ktorá nám bola daná pred večnými vekmi v Kristovi Ježišovi,   a teraz sa stala známou v zjavení nášho Spasiteľa Krista Ježiša, ktorý zahladil smrť a evanjeliom vyviedol na svetlo život a neporušiteľnosť.   Preň som bol ustanovený ja ako kazateľ, apoštol a učiteľ pohanov.   Preto aj toto trpím, ale sa nehanbím, lebo viem, komu som uveril, a som presvedčený, že má moc zachovať, čo mi bolo zverené, až do onoho dňa.


Svedectvo viery. Apoštol Pavol v úvode svojho Druhého listu Timotejovi opisuje, aké je svedectvo viery vážne a dôležité. Akoby mu chcel hneď na začiatku povedať, že viera nie je niečo súkromné, že to nie je niečo, čo má človek pred ostatnými skrývať, alebo za čo by sa mal hanbiť. Práve naopak, veriaci človek by mal žiť tak, aby jeho vzťah s Pánom Bohom videl každý, najmä však najbližší. K tomu vyzýva sám Pán v 5M 6,5-9, kde hovorí, že láska k Hospodinovi má byť viditeľná v živote človeka, a to nielen formálne. Človek má milovať Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom a celou mysľou a potom to bude na jeho živote vidieť každý. Takto má byť svedectvo viery (života s Pánom) viditeľné, aby aj ostatní mohli po Bohu nielen zatúžiť, ale aj zakúsiť Jeho lásku a vstúpiť do vzťahu s Ním. Tak to bolo aj v Timotejovom živote. Svedectvo viery jeho starej mamy, mamy a apoštola Pavla zapálilo jeho srdce pre Pána a on zahorel láskou k Pánovi Ježišovi. Apoštol Pavol mu pripomína aj to, že ani za lásku k Pánovi sa netreba hanbiť, ale aj napriek súženiam, posmechom a prenasledovaniam treba zostať verný Bohu a milovať Ho, aby svedectvo viery mohlo zasiahnuť mnohých ďalších. (ES 450)           Michal Belanji


Len spravodlivosť budeš sledovať, aby si ostal nažive.     5.Mojžišova 16,20

Snaž sa o spravodlivosť, pobožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť, krotkosť! 1.Timoteovi 6,11


Malachiáš 3,13-18 :: Modlíme sa za: Veľký Krtíš (No)