Zamyslenie na deň 23.3.2016

Zamyslenie na každý deň Tesnou bránou

MAREK 15,1-15

1 A hneď na úsvite poradili sa veľkňazi so staršími, zákonníkmi a s celou radou, potom poviazali Ježiša, odviedli Ho a odovzdali Pilátovi.   2 Pilát sa Ho spýtal: Či si Ty kráľ židovský? A On odpovedal: Ty hovoríš.   3 Veľkňazi všeličo žalovali na Neho   4 a Pilát sa Ho znova a znova opytoval: Nič neodpovedáš? Čo všetko žalujú na Teba!   5 Ale Ježiš nič viac neodpovedal, takže sa Pilát divil.   6 Na každý sviatok prepúšťal im však väzňa, ktorého si vyžiadali.   7 Práve bol väznený akýsi Barabbáš s povstalcami, ktorí sa pri vzbure dopustili vraždy.   8 Zástup sa teda valil hore (k Pilátovi) a začal ho žiadať o to, čo im robieval.   9 A Pilát im odpovedal: Či chcete, aby som vám prepustil kráľa židovského?   10 Lebo vedel, že Ho veľkňazi vydali zo závisti.   11 Ale veľkňazi pobúrili zástup, aby im radšej prepustil Barabbáša.   12 Pilát zase prehovoril: A čo urobiť s tým, ktorého voláte židovským kráľom?   13 Oni však znova skríkli: Ukrižuj Ho!   14 Pilát sa ich spýtal: A čo zlé urobil? Ale oni ešte väčšmi kričali: Ukrižuj Ho!   15 Nato Pilát, aby vyhovel ľudu, prepustil Barabbáša, Ježiša však dal zbičovať a vydal Ho, aby Ho ukrižovali.


Zvláštny rozhovor. Pomaly uzatvárame pôstnu dobu. Právom sa pýtame: Ako sme tento pôstny čas využili? Dať univerzálnu odpoveď pravdepodobne nie je možné, lebo každý z nás bol v iných situáciách, do ktorých bol vtiahnutý vplyvom životných situácií a okolností. To všetko vytvára výnimočnosť a krásu ľudského života, ktorá spočíva aj v tom, že je v ňom mnoho situácií, v ktorých človek dostáva viac či menej príjemné otázky. Je iste pravdou, že nie vždy sme schopní správne, múdro a pravdivo na ne odpovedať. Aj Ježiš v slede jednotlivých udalostí je v situácii, keď dostáva otázky, na ktoré odpovedá mlčaním. Je to iste zvláštny spôsob komunikácie, reakcie a odpovede. Odpoveď mlčaním môže vyvolať istú sériu odpovedí, dohadov a špekulácií, ktoré vyprodukuje ľudská fantázia. V tejto situácii je však mlčanie ako odpoveď natoľko výnimočné, že k tomu netreba nijaký komentár. Nech je to inšpirujúce aj pre každého, kto číta a premýšľa o Ježišovom „finále“ cestou na Golgotu.
Autor: Dušan Havrila
Pieseň: ES 103


Kiežby ste počuli dnes Jeho hlas! Nezatvrďte si srdce.   Žalm 95,7-8

Buďte však činiteľmi slova, a nielen poslucháčmi.  Jakub 1,22


LUKÁŠ 22,1-6 :: MODLÍME SA ZA: BRATISLAVA – RAČA (BA)