Zamyslenie na deň 21.3.2016

Zamyslenie na každý deň Tesnou bránou

MAREK 14,53-65

53 Potom odviedli Ježiša k veľkňazovi, kde sa zišli všetci veľkňazi, starší a zákonníci.   54 Aj Peter Ho nasledoval zďaleka až do samého veľkňazovho dvora, kde si sadol medzi sluhov a ohrieval sa pri ohni.   55 Veľkňazi a celá rada hľadali svedectvo proti Ježišovi, aby Ho usmrtili, ale nič nenašli.   56 Mnohí síce falošne svedčili proti Nemu, ale ich svedectvá sa nezhodovali.   57 Tu povstali niektorí a falošne svedčili proti Nemu takto:   58 My sme Ho počuli hovoriť: Zborím tento chrám, rukami postavený, a vybudujem za tri dni iný, nie rukami postavený.   59 Ale ani takto sa ich svedectvo nezhodovalo.   60 Potom si zastal veľkňaz uprostred a spýtal sa Ježiša: Nič neodpovedáš na to, čo títo svedčia proti Tebe?   61 Ale on mlčal a nič neodpovedal. Veľkňaz sa Ho znova spýtal: Si Ty Kristus, Syn toho Požehnaného?   62 Ježiš povedal: Som, a uvidíte Syna človeka sedieť na pravici Moci a prichádzať na nebeských oblakoch.   63 Nato si veľkňaz roztrhol rúcho a povedal: Či ešte potrebujeme svedkov?   64 Počuli ste rúhanie. Čo o tom súdite? A všetci usúdili, že je hoden smrti.   65 Tu niektorí začali pľuvať na Neho a zakryjúc Mu tvár, bili Ho po hlave a hovorili Mu: Prorokuj! Sluhovia ho prevzali a zauškovali.


A zišiel sa súdny dvor, veľkňazi a celá rada. Pravda, kým Ježiš naozaj je, ich nezaujímala. Už dopredu mali svoj zámer: usvedčiť Ježiša za každú cenu. Ježiš bol pre nich nepohodlný. Preto sa neštítili nájsť falošných svedkov. Súdny proces vyvolával len zdanie spravodlivosti, aby zakryl ohavný čin vraždy. Slovné útoky sa stupňovali. A Pán mlčal, Baránok tichý. Ježiš priamo odpovedal až na priamu otázku veľkňaza: „Som Syn toho Požehnaného a mám Moc a znova prídem.“ Reakcia sudcov? Pľuvali Mu do tváre, bili Ho po hlave… – – Ježiš vyvoláva vášne aj dnes. Ježiš – milovaný, nenávidený, zatracovaný… Ježiš, ktorý na kríži objíma Svojou bezhraničnou láskou svet! Ježiš – Muž bolesti! „Strápený pokorne trpel a neotvoril ústa…“ (Iz 53,7). – – Kríž na Golgote stojí nad celým svetom na veky. A Ježišovo srdce bez prestania volá: Daj sa zachrániť! Len Ja som Cesta, Pravda, Život! Volá: Ja prídem čoskoro! Ľudia, zamyslite sa! I vy, ktorí chodíte do chrámu! Naozaj Ma milujete, naozaj Mi patríte?! – – Ako Mu odpovieš ty, ja..? Nezamyslíme sa, či Ho aj my naším nezáujmom a ľahostajnosťou nekrižujeme? Zmiluj sa, Pane, zachráň nás! Marantaha, drahý náš Pane Ježišu, príď, čakáme na Teba!
Autor: Danka Zubčáková
Pieseň: ES 156


On je Bohom, naším Bohom na veky večité, On povedie nás aj cez smrť. Žalm 48,15

Preto: zase vzpružte ochabnuté ramená a podlomené kolená! A urovnajte si chodníky nohám. Židom 12,12-13


MATÚŠ 26,6-13 :: MODLÍME SA ZA: BRATISLAVA – PETRŽALKA (BA)