Zamyslenie na deň 2.2.2016

Zamyslenie na každý deň Tesnou bránou

2.Timoteovi 2,14-26

Toto pripomínaj (ľuďom) a zaväzuj ich pred Bohom, aby sa nepúšťali do slovných hádok; nie je to na nič užitočné, ale je to na skazu poslucháčom.   Usiluj sa postaviť pred Boha ako osvedčený, ako pracovník, ktorý sa nepotrebuje hanbiť a správne podáva slovo pravdy.   Prázdnym svetským rečiam sa vyhýbaj, lebo sa budú naďalej vzmáhať v bezbožnosti,   a ich reč bude rozožierať ako rakovina. Z nich sú Hymeneos a Filetos,   ktorí zblúdili od pravdy hovoriac, že vzkriesenie už bolo, a (tak) nivočia vieru niektorých.   Ale pevný základ Boží predsa stojí a má túto pečať: Poznal Pán svojich! a: Odstúp od neprávosti každý, kto vyznávaš meno Pánovo.   Vo veľkom dome nie sú len zlaté a strieborné nádoby, ale aj drevené a hlinené; jedny na čestnú, iné na všednú potrebu.   Ak sa teda niekto očistí od týchto vecí, bude nádobou posvätenou na čestnú potrebu, pripravenou na každé dobré dielo.   Pred chúťkami mladosti utekaj; ale snaž sa o spravodlivosť, vieru, lásku a pokoj s tými, čo z čistého srdca vzývajú Pána.   Naničhodné a bláznivé sporné otázky zavrhuj, veď vieš, že vyvolávajú (len) zvady.   A Pánovmu služobníkovi sa nepatrí vadiť, ale byť prívetivým ku všetkým, spôsobným vyučovať a trpezlivo znášať krivdy.   Protivníkov nech krotko karhá, či by im Boh nedaroval pokánie, aby poznali pravdu   a vymanili sa z diablovho osídla, ktorým boli zotročení plniť jeho vôľu.


Reč našich úst a reč nášho srdca. Slová našich úst sú ovplyvnené tým, čo je v našich srdciach. Apoštol píše varovanie svojmu mladšiemu spolupracovníkovi, Timoteovi. Pretože sa stáva, že aj Boží pracovníci podľahnú vplyvu sveta a namiesto hlbokého poznania Božieho Slova, namiesto pravdy, ktorá pochádza od Boha, zvestujú svoje vlastné pravdy. Ak slovo jedného človeka stojí proti slovu iného človeka, sú to prázdne slovné hádky. Argumenty striedajú argumenty. Ale Boží služobníci sa majú opierať o hlboký základ v Božom Slove, ktorý je pevný a nemenný. Pán Boh nám dnes všetkým pripomína: Odstúp od neprávosti každý, kto vyznávaš meno Pánovo! Reč našich úst má byť v súlade s rečou nášho srdca. Pán Boh sa díva hlboko do našich sŕdc. Odstúp od neprávosti, pred chúťkami mladosti utekaj! Nech rečou tvojho srdca je spravodlivosť, viera, láska a pokoj! Pánov služobník má vyučovať a byť pripravený znášať krivdy. Pane Ježišu Kriste, pomôž nám správne podávať pravdu Božieho Slova, opustiť cestu hriechu a aj v dnešný deň byť Tvojimi služobníkmi, ktorí sa nemusia hanbiť za svoje konanie, ani za svoje reči! (ES 619)                                          Samuel Linkesch


Zľakla sa zem a stíchla, keď Boh povstal k súdu, aby zachránil všetkých ubiedených zeme.     Žalm 76,9-10

Lebo oči Pánove hľadia na spravodlivých, Jeho uši pozorujú ich prosby, ale tvár Pánova je proti tým, čo zle činia.      1.Petra 3,12


Ezechiel 33,30-35 :: Modlíme sa za: Vrbovce (My)