Zamyslenie na deň 16.3.2016

Zamyslenie na každý deň Tesnou bránou

JÁN 17,20-26

20 Nielen za týchto prosím, ale aj za tých, ktorí pre ich slovo uveria vo mňa,   21 aby všetci jedno boli; ako Ty, Otče, si vo mne a ja som v Tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet uveril, že si ma Ty poslal.   22 A slávu, ktorú si Ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako my jedno sme.   23 Ja v nich a Ty vo mne, aby boli dokonale jedno, aby svet poznal, že si ma Ty poslal a miloval si ich, ako si mňa miloval.   24 Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou, kde som ja, a videli moju slávu, ktorú si mi dal, pretože si ma miloval ešte pred založením sveta.   25 Spravodlivý Otče, svet Ťa nepoznal, ale ja som Ťa poznal, aj títo poznali, že si ma Ty poslal.   26 Oznámil som im Tvoje meno, a ešte oznámim, aby láska, ktorou si ma miloval, bola v nich a aby som ja bol v nich.


Jednota vo svedectve. Čo je najväčšou úlohou nás, kresťanov, na tomto svete? Máme vydávať evanjeliové svedectvo o našom Pánovi. Prinášať ho všade, bez ohľadu na to, či ho ľudia prijmú, alebo odmietnu. Prinášať ho s vnútornou istotou, že vieme, komu a prečo sme uverili. Máme byť obrazom Krista, neustálou ponukou. Veľmi dobre však poznáme, s akými ťažkosťami je to často spojené. Aj tie najlepšie snahy sú nezriedka konfrontované s odmietavým postojom tých, ktorým sa usilujeme radostnú zvesť priblížiť, a tak sa pýtame, čo v tejto situácii robiť? Viera je Boží dar. Nikto z nás nemôže len tak dať vieru niekomu inému. Viera je ovocím Božej milosti, no my môžeme umožniť, aby táto milosť cez nás pôsobila. Stane sa tak vtedy, ak prijmeme pozvanie k jednote s Kristom, tak, ako sa On za ňu modlí v dnešnom texte evanjelia. Len keď budeme jedno s Ním, budeme jedno aj medzi sebou navzájom a táto jednota sa stane garantom dôveryhodnosti nášho ohlasovania. Iba v jednote môže Duch Svätý medzi nami pôsobiť, iba v jednote sa môže Božia milosť dotknúť človeka.
Autor: Norbert Hajský
Pieseň: ES 567


Nechystaj nič zlé proti svojmu blížnemu, ktorý s dôverou býva u teba.  Príslovia 3,29

A tak teda, dokiaľ máme čas, čiňme dobre všetkým.   Galatským 6,10


ŽIDOM 9,11-15 :: MODLÍME SA ZA: BLATNICA (TU)