Zamyslenie na deň 14.2.2016

Zamyslenie na každý deň Tesnou bránou

1. nedeľa pôstna. Invocavit
(Bude ma vzývať a vyslyším ho. Žalm 91,15)
Boží Syn sa zjavil nato, aby maril diablove skutky. 1.Ján 3,8b

Židom 4,14-16

Pretože máme veľkého Veľkňaza, ktorý prenikol nebesá, Ježiša, Syna Božieho, pridŕžajme sa vyznania.   Veď nemáme Veľkňaza, ktorý by nemohol cítiť s našimi slabosťami, ale (máme Veľkňaza), podobne pokúšaného vo všetkom, (ale) bez hriechu.   Pristupujme teda s dôverou ku trónu milosti, aby sme prijali milosrdenstvo a našli milosť na pomoc v pravý čas.


Vieme, komu slúžime? Pre každého vojaka je dôležité poznať svojho veliteľa. Pre každého žiaka je dôležité poznať svojho učiteľa. Pre každého pacienta je dôležité poznať svojho lekára. Bez poznania niet dôvery. Pre veriaceho človeka je dôležité poznať a poznávať Pána Ježiša Krista, aby sme sa s pomocou Ducha Svätého dopracovali k Petrovým slovám: „Ty si Kristus, Syn živého Boha!… a my sme uverili a poznali…“ (J 6,69). Pisateľ listu Židom opisuje Krista ako veľkňaza, ktorý prenikol nebesá, teda s obrovskou mocou. Mať takú moc, niekedy znamená, mať odstup od tých, ktorí sú v hierarchii nižšie. Pre niektorých je moc pokušením neustáleho dokazovania si svojej veľkosti. Kristus mal obrovskú moc, ktorú však nikdy nezneužil vo Svoj prospech, ale na záchranu celého sveta. On, Syn Boží, zobral na seba podobu človeka, a to nielen fyzickú, ale aj duševnú. Vedel sa radovať, vedel spolucítiť s tými, s ktorými sa stretával, vedel ich pochopiť, odpúšťal a prijímal. Jeho prístup ku všetkým navodzuje nie dojem odstupu, ale pocit prijatia, preto smieme k Nemu pristupovať s dôverou a pridŕžať sa vyznania, prijímať Jeho milosť a Jeho múdrosť. Kiežby sme vždy pamätali na to, ako vyzerá Kristovo „narábanie“ s mocou tam, kde žijeme! Okrem iného aj v cirkvi a najmä v rodine.
Autor: Ján Hruška
Pieseň: ES 244


Hospodin je mojím svetlom a spásou, koho sa mám báť?    Žalm 27,1

Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje.   Filipským 4,13


Matúš 4,1-11 :: Žalm 91 :: Modlíme sa za: Evanjelická diakonia ECAV