Zamyslenie na deň 12.1.2016

Marek 2,18-22

Jánovi učeníci a farizeji sa postievali. I prišli (niektorí) a povedali Mu: Prečo sa postia Jánovi učeníci a učeníci farizejov, ale Tvoji učeníci sa nepostia?   Ježiš im riekol: Či sa ženíchovi družbovia môžu postiť, dokiaľ je ženích s nimi? Pokým majú ženícha so sebou, nemôžu sa postiť.   Ale prídu dni, keď im ženích bude odňatý, v ten deň sa budú postiť.   Nikto neprišíva na staré rúcho záplatu z nového súkna, lebo nová záplata by vydrapila kus starého súkna a diera bude ešte väčšia.   A nikto nevlieva nové víno do starých nádob, lebo víno by roztrhlo nádoby a nazmar vyjdú aj víno aj nádoby. Ale nové víno do nových nádob!


S Ježišom prichádza nová doba. Nová záplata a nové víno sú obrazom spôsobov, ktoré majú nahradiť to pôvodné. Tomu farizeji nerozumeli, a preto to bolo pre nich pohoršujúce, nakoľko v Ježišovi nespoznali Mesiáša. Ak Ježiš porušil tradíciu otcov, alebo ide nad rámec prikázaní, robil tak preto, aby poukázal na to, že to, čo bolo kedysi dané, je v Ňom prekonané – prekonané láskou. Nielen spomenutý pôst, ale aj modlitby a almužny boli tromi osvedčenými cestami, ako mohli veriaci preukazovať lásku Hospodinovi. Ježiš nemá nič proti tomu, veď sám sa postil, ale Jeho reakcia je reakciou na nebezpečenstvo, ktoré sa v danej praxi ukrýva. Nejde o popretie Božieho zákona, ten Kristus neprišiel zrušiť, On ho prišiel naplniť. V tomto nás Kristus oslobodil k slobode (nie však k svojvoľnému konaniu). Kristova sloboda je slobodou od úzkostlivého hľadania záchrany – spásy v obradoch a dodržiavaní prikázaní. To všetko je v starom ponímaní spojené so strachom o svoju budúcnosť. No Ježiš hovorí o radosti, ktorú majú Jeho učeníci prežívať. A právom ju prežívali až do chvíle, kedy sa naplnili Jeho slová o tom, že im bude vzatý. Túto odlúčenosť prežívali vo chvíli Kristovej smrti až do času zoslania Ducha Svätého. Nová doba s Kristom nás preto vedie k radosti, ako to píše aj Pavol v liste Galatským: „Radujte sa, opakujem radujte sa.“ (ES 537)          Daniel Hanko


Kto spravodlivo panuje nad ľuďmi, kto panuje v Božej bázni, je ako ranné svetlo, keď slnko vychádza.  2.Samuelova 23,3-4

Bedlite teda o seba a o celé stádo, v ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov, aby ste pásli cirkev Božiu. Skutky apoštolov 20,28


1.Korintským 2,11-16 :: Modlíme sa za: Topoľčany (Po)