Zamyslenie na deň 9.6.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.KORINTSKÝM 15,50-58

50  To však tvrdím, bratia, že telo a krv nemôžu dosiahnuť dedičstvo kráľovstva Božieho, ani porušiteľnosť nezdedí neporušiteľnosť.   51  Ajhľa, poviem vám tajomstvo: všetci neumrieme, ale všetci sa premeníme,   52  razom, ihneď, len čo zaznie hlas poslednej trúby. Lebo zaznie trúba a mŕtvi budú vzkriesení neporušiteľní a my sa premeníme.   53  Veď porušiteľné telo musí obliecť neporušiteľnosť a smrteľné musí obliecť nesmrteľnosť.   54  Až porušiteľné oblečie neporušiteľnosť a smrteľné nesmrteľnosť, vtedy sa splní slovo, ktoré je napísané: Pohltená je smrť vo víťazstve.   55  Kde je, ó smrť, tvoje víťazstvo? Kde je, ó smrť, osteň tvoj?   56  Ostňom smrti je však hriech a silou hriechu je zákon.   57  Ale vďaka Bohu, ktorý nám dal víťazstvo v našom Pánovi Ježišovi Kristovi!   58  A tak, bratia moji milovaní, buďte pevní, neklátiví, rozhojňujte sa stále v diele Pánovom, vediac, že vaša námaha nie je márna v Pánovi.


Pieseň víťazstva

Pavol svoje uvažovanie o zmŕtvychvstaní končí slovami, ktoré sa označujú aj ako pieseň víťazstva. Okrem iných zaujala i skladateľa G. F. Händela, ktorý ju vynikajúcim spôsobom zhudobnil v oratóriu Mesiáš. Na jednej strane sme konfrontovaní s realitou smrti. Neradi o nej hovoríme, ale je to niečo, čo čaká každého človeka, okamih, kedy sme si všetci rovní. Na strane druhej však vieme, že Kristus nad smrťou zvíťazil a Jeho víťazstvo platí i pre nás. Pavol nám ponúka niekoľko dôvodov, prečo môžeme Boha chváliť v očakávaní vzkriesenia. Najskôr opäť čítame o tom, že vzkriesené telo bude iné. To, v ktorom žijeme, je vytvorené pre terajší život, ale nehodí sa pre večnosť. Sme uistení, že Kristovo vzkriesenie prelomilo moc smrti pre všetkých, ktorí v Neho veria. Kristova poslušnosť Otcovi a Jeho obeť porazili hriech a smrť a Pavol, nadväzujúc na slová proroka Ozeáša (13,14) môže zvolať: „Kde je, ó smrť, tvoje víťazstvo? Kde je, ó smrť, osteň tvoj?“ Istota vzkriesenia a skutočnosť, že viera v Krista nie je márna, nás má viesť k tomu, aby sme boli pevní a rozhojňovali sa v Pánovom diele – to je Pavlova záverečná myšlienka a napomenutie. Pravda o vzkriesení všetko mení. Dáva nám nádej a silu, aby sme i tvárou v tvár ťažkým okolnostiam kráčali ďalej.
Autor: Peter Synak
Pieseň: ES 464


Ani Boh nechce odňať život, ale má stále na mysli, aby ani vyhnanca neodohnal od seba. 2.Samuelova 14,14

Zákonníci zo skupiny farizejov vyčítali Ježišovým učeníkom: Prečo je s colníkmi a hriešnikmi? Keď to Ježiš počul, povedal im: Nepotrebujú lekára zdraví, ale chorí. Marek 2,16-17


MATÚŠ 15,29-39 :: MODLÍME SA ZA: CHMEĽOV (ŠZ)