Zamyslenie na deň 10.6.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.KORINTSKÝM 16,1-12

1  So zbierkou pre svätých urobte aj vy tak, ako som prikázal cirkevným zborom v Galácii.   2  Nech každý z vás každú nedeľu odloží, čo mohol usporiť, aby sa zbierky nekonali práve vtedy, keď prídem.   3  Keď prídem, pošlem tých, ktorých uznáte za hodných, s listom do Jeruzalema zaniesť váš milodar.   4  Ale ak by bolo vhodné, aby som išiel i ja, pôjdu so mnou.   5  Prídem k vám, keď prejdem Macedóniu, lebo Macedóniou (len) prejdem,   6  ale u vás hádam ostanem alebo aj prezimujem, aby ste ma vyprevadili, kamkoľvek by som išiel.   7  Nechcem vás totiž vidieť len mimochodom, lebo mám nádej ostať u vás nejaký čas, ak Pán dovolí.   8  V Efeze zostanem až do Letníc,   9  lebo tu sa mi otvára široké pole práce, ale aj protivníkov je mnoho.
10  Keď príde k vám Timoteos, hľaďte, aby sa nemusel báť u vás; veď koná dielo Pánovo ako aj ja.   11  Nech teda nikto ním nepohŕda. Ale ho vyprevaďte v pokoji, aby prišiel ku mne, lebo ho čakám medzi bratmi.   12  Brata Apolla som veľmi prosil, aby šiel k vám s bratmi, ale vôbec nemal vôľu ísť teraz k vám; príde však vo vhodný čas.


Tí, čo vedú iných. Čas cirkevného roka po Svätej Trojici nás učí, ako odpovedala Kristova cirkev na prijaté spásonosné dary Svätej Trojice. Dnes sa nám v plnosti života v Kristovi predstavuje apoštol Pavol. Dáva nám príklad hodný nasledovania. To, že je obdarený veľkou múdrosťou a vyvolený Pánom za apoštola, robí z neho autoritu v mladej cirkvi, ale aj v tejto našej. Slovom vedie na cestu spásy a skutkom k poznaniu po nej putujúcich. Pre kresťanov v Jeruzaleme sa stáva sýtiacimi rukami Pána. Pre korintských je radcom, aby si vážili tých, ktorí sa pre nich budú namáhať. Pre Apolla – milým bratom a nie konkurentom a pre Timoteja milým spolupracovníkom, ktorý mu nezištne pripravuje podmienky na prácu. Pre protivníkov je bratom, ktorému záleží na ich získaní pre spásu a dedičstvo Kráľovstva nebeského. Prosme Pána, aby Svoju cirkev požehnal pracovníkmi, ktorí budú nielen ústami vyznávať, ale aj srdcom k zverenému ľudu dokazovať lásku Kristovu! Prosme Ho, aby toto požehnanie začal od nás samých a my aby sme v Kristovi boli požehnaním Jeho cirkvi.
Autor: Slavomír Gallo
Pieseň: ES 278


Veď kde na nebi alebo na zemi je božstvo, čo by mohlo konať také skutky a mocné činy, ako sú Tvoje? 5.Mojžišova 3,24

Každý, kto počúva tieto moje slová a plní ich, podobný bude múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Matúš 7,24


JÁN 6,37-40(41-46) :: MODLÍME SA ZA: CHMEĽOVEC (ŠZ)