Zamyslenie na deň 8.9.2023

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Matúš 15,1-20

1 Vtedy prišli k Ježišovi farizeji a zákonníci z Jeruzalema a spýtali sa: 2 „Prečo tvoji učeníci prestupujú tradíciu starších? Veď si neumývajú ruky, keď idú jesť chlieb!“ 3 On im odpovedal: „A vy prečo prestupujete Božie prikázanie pre svoju tradíciu? 4 Veď Boh povedal: Ctiotca a matku! a Kto zlorečí otcovi alebo matke, musí zomrieť. 5 Vy však hovoríte: Človek, ktorý by povedal otcovi alebo matke: ‚Čokoľvek, čím by som ti mal pomôcť, je obetný dar,‘ 6 ten už vraj nemusí ctiť svojho otca. Takto ste zbavili platnosti Božie slovo pre svoju tradíciu. 7 Pokrytci, dobre o vás prorokoval Izaiáš, keď povedal: 8 Tento ľud ma ctí perami, ale jeho srdce je odo mňa ďaleko. 9 Zbytočne ma však uctievajú, lebo ako náuku učia ľudské príkazy.“ 10 Nato zavolal zástup a povedal im: „Počujte a pochopte! 11 Človeka nepoškvrňuje to, čo vchádza do úst, ale čo vychádza z úst, to poškvrňuje človeka.“ 12 Tu prišli učeníci a povedali mu: „Vieš, že sa farizeji pohoršili, keď počuli to slovo?“ 13 On im odpovedal: „Každá rastlina, ktorú nezasadil môj nebeský Otec, bude vykorenená. 14 Nechajte ich! Sú to slepí vodcovia slepých. Ak však slepý vedie slepého, obaja padnú do jamy.“ 15 Peter mu nato povedal: „Vysvetli nám toto podobenstvo!“ 16 On odpovedal: „Či ste ešte aj vy takí nechápaví? 17 Nerozumiete, že všetko, čo vchádza do úst, ide do žalúdka a vylúči sa do stoky? 18 No to, čo vychádza z úst, pochádza zo srdca a poškvrňuje človeka. 19 Zo srdca totiž vychádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, falošné svedectvá a rúhania. 20 To sú veci, ktoré človeka poškvrňujú, ale jesť neumytými rukami človeka nepoškvrňuje.“


Špinavé ruky v správaní sa k druhým. Židia z Jeruzalema prichádzajú do Galiley za Ježišom, aby sa Ho spýtali, prečo si Jeho učeníci neumývajú ruky, keď jedia chlieb, čím prestupujú obyčaje predkov. On im odpovedá protiotázkou: „A vy prečo prestupujete Božie prikázanie pre svoju tradíciu?“ Zmysel Ježišovej odpovede je v tom, že farizeji boli porušovateľmi Božieho zákona a nerešpektovali prikázania pre ľudské podanie. Podľa nich bola tradícia argumentom na ospravedlnenie ich nemilosrdného a neláskavého správania sa k svojim najbližším. Konali pokrytecky. – – Sme od takéhoto myslenia ďaleko? V cirkevných zboroch máme dôležitú úlohu: chodiť na zborové podujatia, hovoriť o náboženských veciach, snažiť sa pre Božie dielo získať nových zapálených ľudí. No dbáme aj o povinnosti, ktoré nám dal Pán Boh vo vlastnom dome, v zamestnaní, v starostlivosti o deti a vnúčatá, či v starostlivosti o chorých vo svojej domácnosti? Byť poctivý v sebazapieraní vo vlastnej domácnosti je náročnejšie, ako pestovať svoje zbožné „ja“ v spoločenstve veriacich v zbore. Zlé reči v domácnosti len potvrdzujú naše skazené srdcia. Zlé myšlienky sa nevylúčia prirodzeným spôsobom, lebo ich nosíme všade so sebou ako svoj vnútorný majetok. Naša reč pri najbližších svedčí o našej biede a znečistení hriechom. Vyznávajme to Pánovi, ktorý nás očistí a otvorí nám vnútorný zrak, aby sme videli a počuli svojho Spasiteľa aj blížneho.

Modlitba: Bože, ďakujem, že Ti nejde o obrady, ale o srdce. Odpusť mi, že ja sa uspokojím s tým prvým. Premieňaj moje srdce, nech Ťa doň vpustím a prinesieš prostredníctvom mňa veľa lásky. Amen.
Pieseň: ES 239
Autor: Viera Zaťková Pališinová


Tvoji mŕtvi budú žiť. Izaiáš 26,19

Preto aj my, obklopení takým veľkým zástupom svedkov, odhoďme všetku príťaž a hriech, čo nás opantáva. Židom 12,1


Jakub 2,5-13 :: Modlíme sa za: Slovenská Ľupča (ZvS)