Zamyslenie na deň 8.5.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Joel 1,1-20

1 Slovo, ktoré zaznelo Jóelovi, synovi Petúelovmu. 2 Počujte toto, starší, načúvajte všetci obyvatelia krajiny. Stalo sa niečo také za vašich čias alebo za čias vašich otcov? 3 Rozprávajte o tom svojim synom a vaši synovia svojim synom a ich synovia ďalšiemu pokoleniu. 4 Čo ostalo po húseniciach, požrali kobylky; čo ostalo po kobylkách, požrali chrústy; čo ostalo po chrústoch, požrali koníky. 5 Prebuďte sa, opilci, a plačte! Kvíľte, všetci pijani vína, nad muštom, bo vám je odňatý od úst. 6 Lebo k mojej krajine pritiahol národ, mocný a bez počtu; má zuby ako lev a tesáky ako levica. 7 Môj vinič zmenil na púšť a nalomil moje figovníky, olúpal ich a zahodil, ich ratolesti zbeleli. 8 Nariekaj ako vrecovinou opásaná panna v smútku nad snúbencom svojej mladosti. 9 Vystane obetný dar i úliatba v dome Hospodinovom. Trúchlia kňazi, ktorí slúžia Hospodinovi. 10 Spustošené je pole, trúchli roľa, lebo je znivočené obilie, vyschol mušt, vysušil sa olej. 11 Zahanbení buďte, oráči, kvíľte, vinohradníci, pre pšenicu a jačmeň, lebo navnivoč vyšla žatva na poli. 12 Vyschol vinič a figovník zvädol, granátovník, palma i jabloň, všetky poľné stromy uschli, lebo uschlo, z čoho mali ľudia radosť.

13 Opášte sa a nariekajte, kňazi; kvíľte vy, ktorí obsluhujete oltár! Vstúpte a ponocujte v smútočnej vrecovine, vy, sluhovia môjho Boha! Lebo domu vášho Boha sa odopiera pokrmová i nápojová obeť. 14 Zasväťte pôst! Zvolajte slávnostné zhromaždenie! Zhromaždite starších, všetkých obyvateľov krajiny do domu Hospodina, vášho Boha, a volajte o pomoc k Hospodinovi! 15 Ach, čo to za deň! Veď blízko je deň Hospodinov! Príde ako skaza od Všemohúceho. 16 Nie nám je pred očami odňatý pokrm, radosť a jasot z domu nášho Boha? 17 Semeno sa scvrklo pod hrudami, stodoly spustli, sýpky sú zborené, lebo obilie sklamalo. 18 Ach, ako vzdychá dobytok, trápia sa stáda rožného statku, lebo nemajú pastvu; aj stáda oviec hynú. 19 K Tebe volám, Hospodine, lebo oheň strávil stepné pastviny a plameň spálil všetky poľné stromy. 20 Aj poľné zvieratá za Tebou prahnú, lebo vyschli vodné toky a oheň strávil stepné pastviny.


Obráťte sa a budete žiť! Z Joelovho proroctva sú známe slová, ktoré použil apoštol Peter v kázni na Turíce po zoslaní Ducha Svätého: „V posledné dni – hovorí Boh – vylejem zo svojho Ducha na všetkých ľudí, a vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať… a vtedy každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude zachránený“ (Sk 2,17-21). Je to krásne zasľúbenie! Posledné dni však budú spojené aj s „veľkým a hrozným dňom Hospodinovým“ (Joel 3,4). A práve Joel, ktorý býva označovaný za proroka súdu, rozličnými obrazmi opisuje, čo bude tento deň predchádzať a čo bude znamenať. Robí tak preto, aby sme sa tým hrozným veciam mohli vyhnúť. Opisuje ich obrazmi nedostatku životných potrieb, strát blízkych, či ohrozenia bohoslužobného života. Zasiahnutá bude celá spoločnosť. Ale je tu východisko. Náš Boh hovorí: „Nemám záľubu v smrti toho, kto musí zomrieť… Obráťte sa a budete žiť!“ (Ez 18,32). A aj Joel vyzýva: „Zasväťte pôst! Zvolajte slávnostné zhromaždenie! Zhromaždite starších, všetkých obyvateľov krajiny do domu Hospodina, vášho Boha, a volajte o pomoc k Hospodinovi!“ (v. 14). Pôst, modlitba a spoločenstvo. Tak zaznávané, a pritom tak dôležité veci! Bez nich budeme patriť k tým, ktorí nevzývajú meno Pánovo a nebudú zachránení. Ale s nimi aj my môžeme získať spasenie a večný život.
Autor: Peter Ján Soták
Pieseň: ES 544


Neumriem, ale budem žiť, a hlásať budem skutky Hospodinove. Žalm 118,17

Keď Pavla a Sílasa zbičovali, uvrhli ich do väzenia. Okolo polnoci modlili sa Pavel a Sílas, spievali Bohu chvály a väzni ich počúvali. Skutky apoštolov 16,23.25


1.Mojžišova 1,6-8 :: MODLÍME SA ZA: Košeca (Tu)