Zamyslenie na deň 8.4.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Kolosanom 1,1-14

1 Pavel, z vôle Božej apoštol Krista Ježiša, a brat Timoteos 2 svätým v Kolosách a veriacim bratom v Kristovi. Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a Pána Ježiša Krista! 3 Ďakujeme Bohu a Otcovi nášho Pána Ježiša Krista, kedykoľvek sa modlíme za vás, 4 lebo sme počuli o vašej viere v Kristovi Ježišovi a o láske, ktorú máte ku všetkým svätým 5 pre nádej, pripravenú vám v nebesiach. Počuli ste o nej už skôr v slove pravdy evanjelia, 6 ktoré je medzi vami, ako aj na celom svete prináša ovocie a rastie aj vo vás odo dňa, keď ste počuli a poznali Božiu milosť v pravde. 7 Takto ste sa tomu naučili od Epafra, nášho milovaného spoluslužobníka, ktorý je verný služobník Kristov za vás 8 a aj nám rozprával o vašej láske v Duchu. 9 Preto aj my odo dňa, ako sme to počuli, neprestávame sa modliť za vás a prosiť, kiež ste naplnení poznaním Jeho vôle vo všetkej múdrosti a duchovnej rozumnosti, 10 aby ste chodili hodní Pána, na Jeho úplnú ľúbosť, prinášajúc ovocie v každom dobrom skutku, rastúc v poznaní Boha, 11 všemožne posilňovaní mocou Jeho slávy ku všetkej vytrvalosti a trpezlivosti 12 a radostne ďakujúc Otcovi, ktorý vás hodnými učinil mať účasť na údele svätých v svetle, 13 vytrhol nás z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna. 14 V Ňom máme vykúpenie, odpustenie hriechov.


Nové začiatky. Prvý dojem je dôležitý: obálka knihy ovplyvňuje jej predaj. Rovnako úvod listu v mnohom naznačuje vzťah pisateľa k adresátovi. Pavol rieši v liste Kolosanom viaceré vážne otázky. V novom zbore sa už vyskytli náznaky falošného učenia. Všimnime si však, ako začína. Spolu s Timoteom ich pozdravujú, ďakujú a prosia za nich. My si pomaly odvykáme písať listy. V krátkych správach na mobile na pozdrav nie je miesto a možno si postupne prestávame uvedomovať, že to, čo druhým napíšeme alebo povieme pri stretnutí ako prvé, ovplyvňuje to, ako nás vnímajú. V centre Pavlovho pozdravu je Pán Boh a v Jeho milosti sú s adresátmi listu bratia. Pokračuje vyjadrením vďaky – v prvom rade Pánu Bohu za kresťanov v Kolosách. Ich viera nie je len teoretická, ale láskou sa prejavuje vo vzťahu k ostatným a prináša svoje ovocie. Nasleduje prosba za to, aby tamojší kresťania rástli v poznaní Boha, ktoré je základom poznania Jeho vôle. Toto poznanie je viac, ako súbor naučených vedomostí. Je základom praktickej životnej múdrosti a zbožnosti, ktorá pomáhala vtedy a pomáha aj dnes – nám – pri každodennom rozhodovaní, aby sme žili život, ktorý sa páči Bohu a má význam pre našich blížnych a pre celú spoločnosť.
Pieseň: ES 236
Autor: Peter Synak

Hospodin, Boh, zavolal na človeka a opýtal sa ho: „Kde si?“ On odpovedal: „Počul som tvoj hlas v záhrade, zľakol som sa, pretože som nahý.“ 1.Mojžišova 3,9-10

A nieto tvorstva, ktoré by bolo preň neviditeľné. Všetko je obnažené a odkryté pred očami toho, ktorému sa budeme zodpovedať. Hebrejom 4,13


Ján 21,1-14 :: Modlíme sa za: Hronsek (Zv)