Zamyslenie na deň 8.12.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Zachariáš 3,1-10

1 Potom mi ukázal veľkňaza Józuu, stojaceho pred anjelom Hospodinovým, a satan stál po jeho pravici, aby ho obžaloval. 2 Hospodin povedal satanovi: Nech ťa pokarhá Hospodin, satan! Nech ťa pokarhá Hospodin, ktorý si vyvolil Jeruzalem. Či tento nie je hlavňou vyrvanou z ohňa? 3 Józua bol oblečený v špinavých šatách, keď stál pred anjelom. 4 Ten povedal tým, čo stáli pred ním: Vyzlečte ho z tých špinavých šiat! Jemu povedal: Pozri, sňal som z teba tvoju vinu a oblečiem ťa do slávnostného rúcha. 5 Ja som povedal: Položte mu na hlavu čistý turban! Vtedy mu položili na hlavu čistý turban a obliekli mu šaty. A anjel Hospodinov stál pri tom. 6 Anjel Hospodinov dosvedčil Józuovi a povedal: 7 Takto vraví Hospodin mocností: Ak budeš chodiť po mojich cestách a zachovávať moje nariadenia, aj ty budeš spravovať tento môj dom a starať sa o moje nádvoria. Umožním ti prístup medzi tých, ktorí tu stoja! 8 Počujte, veľkňaz Józua, ty i tvoji druhovia, ktorí sedia pred tebou, pretože oni sú mužmi dobrého znamenia, lebo, hľa, privediem svojho sluhu – Výhonok. 9 Lebo, hľa, tu je ten kameň, ktorý som položil pred Józuu; na jedinom kameni je sedem lesklých plôch. Ja sám vyryjem naň nápis – znie výrok Hospodina mocností – a v jedinom dni zotriem previnenia tejto krajiny. 10 V ten deň – znie výrok Hospodina mocností – každý pozvete svojho druha pod vinič a pod figovník.


Pán Boh sa o Svojich postará. Vieme si vizuálne predstaviť nebeskú scénu, ktorej sme svedkami? Veľkňaz Józua, Hospodinov anjel, Satan… Ten útočí, spochybňuje, či Józua obstojí. O Józuovi toho veľa nevieme. Jeho dôležitosť a úloha spočíva najmä v tom, že ako veľkňaz niesol hriech celého Izraela – táto skutočnosť je v Starej Zmluve zdôraznená niekoľkokokrát. Stojí tu veľkňaz v špinavých šatách a proti nemu vystupuje žalobca – Satan. Vtedy sa súdu ujíma Hospodin a oznamuje, či potvrdzuje, že odpustil a k tomu pridáva zasľúbenie. Vzhľadom na nedobrú situáciu v Jeruzaleme dostávajú maloverní aj viditeľné znamenie vo forme nového čistého odevu. Aj ďalšie obrazy a symboly, pre nás ťažko pochopiteľné (Výhonok, kameň s vyrytým nápisom) vyjadrujú jedno. V „ten deň“ (prorokmi nazývaný Hospodinov deň) sa On, ako Kráľ, ujme vlády vo Svojom ľude. Spokojnosť pod viničom a figovníkom je predobrazom obnoveného raja. Boží ľud, hoci poznačený hriechom a biedou sveta, môže žiť s istotou, že Boh je tu, že daruje odpustenie hriechov, ospravedlnenie a otvorí – dá do dedičstva – Svoje kráľovstvo.
Autor: Peter Synak
Pieseň: ES 13


Navráť mi radosť z Tvojej pomoci a duchom poslušnosti podopri ma! Žalm 51,14

Apoštolovia povedali Pánovi: Prispor nám viery! Lukáš 17,5


Ezechiel 37,24-28 :: MODLÍME SA ZA: Východná (Lo)