Zamyslenie na deň 8.10.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Galatským 5,16-26

16 Hovorím však: Žite podľa Ducha a nebudete vykonávať žiadosti tela. 17 Lebo telo žiada proti duchu a duch proti telu; navzájom si odporujú, aby ste nerobili, čo by ste chceli. 18 Ale keď vás Duch vedie, nie ste pod zákonom. 19 A zjavné sú skutky tela ako: cudzoložstvo, smilstvo, nečistota, zmyselnosť, 20 modloslužba, čarodejníctvo, nepriateľstvá, svár, nenávisť, hnevy, zvady, rozbroje, roztržky, 21 závisti, vraždy, opilstvá, hodovania a im podobné. O týchto vám vopred hovorím, ako som už skôr povedal, že tí, čo robia také veci, nebudú dedičmi kráľovstva Božieho. 22 Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, 23 krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. 24 Tí, čo prináležia Kristovi Ježišovi, ukrižovali si telo s vášňami a žiadosťami. 25 Ak Duchom žijeme, aj žime podľa Ducha. 26 Nebuďme žiadostiví márnej chvály, popudzujúc sa a závidiac si navzájom.


Duch a telo. Kto nezhrešil niektorým z týchto hriechov? Nehovorme hneď o cudzoložstve, vraždách, čarodejníctve, ale o takých ako hnev, zvada, závisť. Nik nemôže povedať: Ja som sa nikdy neprehrešil takýmto hriechom. Kto teda môže byť spasený? A keď si potom prečítame druhý list o ovocí Ducha a úprimne skúmame svoje srdce, môžeme povedať, že prinášame žiadané ovocie Ducha? Iste, nejaké sa nájde, ale či je ho dosť? A koľko ho treba mať, aby som vedel, že vskutku „budem dedičom kráľovstva Božieho“? Aké úžasné je poznanie, že sme spasení ZDARMA – Z MILOSTI SKRZE VIERU, a nie z konania dobrého ani nie z prinášania ovocia, akokoľvek dobré by bolo. Avšak aj keď konanie dobra nás nespasí, konanie zla nám môže vstup do tohto kráľovstva zhatiť. A preto Pavol píše tieto veľmi tvrdé, ale jasné slová. Vierou prijímame spasenie a tento dar viery má moc premieňať nás – z ľudí, ktorí neboli schopní dobrého, na ľudí, ktorí ho sú schopní. Náš znovuzrodený duch prináša ovocie viery a toto ovocie znovuzrodeného ducha je pečaťou, ukážkou, dôkazom toho, že viera v nás je skutočná, nielen predstieraná. „Po ovocí poznáte ich.“ Viera ospravedlňuje. Ovocie Ducha potvrdzuje túto vieru. Tak obcujme, teda ukážme, dokážme našej obci, že žijeme podľa Ducha!
Autor: Milo Velebír
Pieseň: ES 491


Jonatán odišiel k Dávidovi a dodal mu odvahu dôverou v Boha. 1.Samuelova 23,16

Usilujte sa zachovávať jednotu Ducha vo zväzku pokoja. Efezským 4,3


2.Mojžišova 15,22-27 :: Modlíme sa za: Lopúchov (Šz)