Zamyslenie na deň 7.11.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Zjavenie Jána 11,15-19

15 Zatrúbil siedmy anjel. A na nebi sa ozvali takéto mohutné hlasy: Kráľovstvo sveta stalo sa kráľovstvom nášho Pána a Jeho Pomazaného a kraľovať bude naveky vekov! 16 Vtedy dvadsaťštyri starších, ktorí sedeli pred Bohom na svojich trónoch, padlo na tvár, klaňalo sa Bohu 17 a volalo: Ďakujeme Ti, Pane Bože vševládny, ktorý si a ktorý si bol, že si sa ujal svojej veľkej moci a kraľovania. 18 Národy sa rozhnevali, ale prišiel tvoj hnev a čas súdiť mŕtvych, dať odmenu Tvojim služobníkom, prorokom, svätým a tým, čo sa boja Tvojho mena, malým i veľkým, a skaziť tých, čo kazia zem. 19 Nato otvoril sa chrám Boží na nebi, vidieť bolo truhlu Jeho zmluvy v chráme, i nastali blesky, zvuky, hromy, zemetrasenie a veľký kamenec.


Žiť s Pánom! Zjavenie Jána vzbudzuje obavy a strach. Niečo je zrozumiteľné, niečo ostáva vo forme obrazov. Čím podrobnejšie by to chcel človek objasniť, tým viac sa tam stráca. Pán Boh nám odkrýva, ale aj zahaľuje. Pre pochopenie Zjavenia je dôležitý text v 1Tes 4,13-18, ktorý hovorí o uchvátení veriacich v Krista, pri Jeho Druhom Príchode. Aj tam sa spomína hlas Božej trúby. Uchvátení budeme naproti prichádzajúcemu Pánovi. A uisťujúce vety: „A tak stále s Pánom budeme. Potešujte sa vospolok týmito slovami!“ Veriaci, ktorí už umreli, a tí, ktorí budú žiť pri Ježišovom príchode, budú stále s Pánom. Udalosti trestov a Božieho hnevu opísané v knihe Zjavenia, budú doliehať na ľudstvo, aby aj cez súženie našli Spasiteľa v Božom Baránkovi. Ale kde budeme my? My budeme stále s Pánom. Nebudeme objektom Božích trestov. Lebo ak by to bolo tak, že si musíme čo-to odtrpieť, znamenalo by to, že obeť Pána Ježiša na Golgote nebola dostatočná. Že k nej treba pridať aj naše utrpenie. To by však znamenalo, že Kristus nie je dostatočným Spasiteľom. Na Golgote však zaznelo: „Dokonané je!“ Ježišova obeť je dokonalá a dokonaná, t. j. stále platná a dostatočná pre veriacich! Byť Kristom vykúpeným je z milosti Božej veľkým darom pre tých, ktorí všetku svoju nádej vložili do Spasiteľa.
Autor: Samuel Linkesch
Pieseň: ES 641


Rád splním Tvoju vôľu, Bože môj, a Tvoj zákon v hĺbke srdca nosím. Žalm 40,9

Lebo to je láska k Bohu, aby sme zachovávali Jeho prikázania; a Jeho prikázania nie sú ťažké. 1.Jána 5,3


Zjavenie Jána 13,1-10 :: Modlíme sa za: Neded (Dn)