Zamyslenie na deň 6.7.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Skutky apoštolov 14,20b-28

Ale (Pavel), ako ho učeníci obstúpili, vstal, vošiel do mesta a na druhý deň odišiel s Barnabášom do Derby.21 Potom, keď v tomto meste zvestovali evanjelium a získali mnoho učeníkov, vrátili sa do Lystry, Ikónie a Antiochie; 22 utvrdzovali duše učeníkov povzbudzujúc ich, aby zotrvali vo viere, a že: Cez mnohé súženie musíme vojsť do kráľovstva Božieho. 23 Nato po cirkevných zboroch ustanovili starších a na modlitbách a pôstoch porúčali ich Pánovi, v ktorého uverili.24 Potom prejdúc Pisidiou, prešli do Pamfýlie, 25 hlásali slovo v Perge a zišli do Attálie. 26 Odtiaľ sa preplavili do Antiochie, odkiaľ (vyšli), poručení milosti Božej, do práce, ktorú (práve) dokončili. 27 Ako ta prišli, zhromaždili cirkevný zbor a oznámili im, čo všetko učinil Boh s nimi, a že aj pohanom otvoril dvere viery. 28 A strávili tam s učeníkmi nemalý čas. 


Naša služba potrebuje zázemie. Pavel sa spolu zo spolupracovníkmi po ukončení prvej misijnej cesty vrátil späť do Antiochie. Tá bola akousi základňou a zázemím pre jeho misijné aktivity. V celej knihe Skutkov apoštolov rozpoznávame istú ustálenú schému budovania takéhoto zázemia, ktorá mala niekoľko vyprofilovaných prvkov. V prvom rade to bolo zhromaždenie celého spoločenstva zboru. Tomuto zhromaždeniu apoštoli podávali správy o priebehu misijných aktivít a o tom, ako na nich prežívali Božie pôsobenie. To všetko trvalo „nemalý čas“. Teda nešlo o podanie skratkovitého sumáru. Môžeme predpokladať veľmi dôkladnú správu a diskusiu so spoločenstvom cirkevného zboru. Pri takomto procese sa spoločenstvo cirkevného zboru v Antiochii aktívne zapájalo do hodnotenia a plánovania misijných aktivít. Tento princíp by sme mohli označiť za chrbtovú kosť spoločenstva cirkvi. Aj dnes potrebujeme pre službu cirkvi, či už ide o jej misijné projekty, alebo o akékoľvek iné aktivity, silné zázemie. Toto zázemie má byť v cirkevných zboroch. Nositelia aktivít cirkvi majú dôkladne informovať o všetkom, čo a ako robia. Spoločenstvo cirkvi sa má aktívne zapájať do hodnotenia a plánovania aktivít, do ich podpory duchovnej i materiálnej. To všetko si vyžaduje „nemalý čas“. Ale prináša aj nemalé požehnanie.
Autor: Ondrej Prostredník
Pieseň: ES 259


I naďalej som ten istý a z mojej ruky nikto nevytrhne; kto ju odvráti, keď ja konám! Izaiáš 43,13

Mária povedala: Dokázal moc svojím ramenom, rozprášil tých, čo sa povyšovali zmýšľaním srdca. Lukáš 1,51


Matúš 18,15-20 :: MODLÍME SA ZA: Muránska Dlhá Lúka (Ge)