Zamyslenie na deň 5.7.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Skutky apoštolov 14,8-20a

I bol v Lystre muž, nevládny na nohy, chromý od narodenia, ktorý (len) sedel a nikdy nechodil. 9 Ten počúval Pavla, keď hovoril. Pavel sa uprene zahľadel na neho, a keď videl, že verí vo svoje uzdravenie, 10 povedal mu silným hlasom: Postav sa na rovné nohy! I vyskočil a chodil. 11 Keď zástupy videli, čo Pavel urobil, pozdvihli svoj hlas a po lykaonsky povedali: Bohovia sa pripodobnili ľuďom a zostúpili k nám. 12 Barnabáša pomenovali Jupiterom a Pavla, pretože on hovoril, Hermesom. 13 Kňaz Jupiterovho chrámu, ktorý bol pred mestom, priviedol k bránam junce a vence a so zástupmi chcel obetovať. 14 Keď to apoštolovia Barnabáš a Pavel počuli, roztrhli si rúcha a vybehnúc k zástupu hlasno volali: 15 Čo to robíte, mužovia? Aj my sme ľudia vám podobní a zvestujeme vám evanjelium, aby ste sa od tých márností obrátili k živému Bohu, Stvoriteľovi neba a zeme, mora i všetkého, čo je v nich, 16 ktorý v pominulých pokoleniach nechal všetkých pohanov chodiť po ich cestách, 17 hoci sa aj nenechal bez osvedčenia, ale činil dobre, dával vám z neba dažde a úrodné časy a naplňoval vás pokrmom a potešením. 18 Takýmito slovami podarilo sa im horko-ťažko upokojiť zástupy, aby im neobetovali. 19 Prišli však Židia z Antiochie a Ikónie, získali si zástupy a kameňujúc Pavla, vyvliekli ho z mesta, lebo si mysleli, že umrel. 20 Ale (Pavel), ako ho učeníci obstúpili, vstal, vošiel do mesta a na druhý deň odišiel s Barnabášom do Derby.


Svojou službou smerujme pohľad ľudí na Boha! Služba ľudí v Kristovej cirkvi je predmetom pozorovania a hodnotenia širšej spoločnosti. Apoštol Pavel svojou službou pomohol chromému človeku. To nezostalo bez reakcie okolia. Z pohľadu spoločnosti, v ktorej sa uzdravenie udialo, to bola reakcia nadovšetko kladná a plná vďačnosti. Z pohľadu apoštolov to však bolo hlboké nepochopenie ich služby. Vzniknutá situácia si preto vyžadovala nápravu. K tej došlo trpezlivým vysvetľovaním. Udalosť v Lystre vyvolala aj iné napätie. Prirodzený prejav najvyššej možnej vďačnosti zo strany obyvateľov Lystry bol v očiach Pavlových spoluveriacich zo synagógy prejavom rúhania. Preto Pavla, ako pôvodcu tohto rúhania, chceli potrestať. Aj naša služba, nech je akokoľvek dobre myslená, často vyvoláva nedorozumenia. Na jednej strane to môže byť neprimeraný obdiv, ktorý nás pokúša a zvádza k tomu, aby sme uverili svojim vlastným schopnostiam. Na druhej strane to môže byť závisť a žiarlivosť pre úspešnosť našej služby, ktorej dôsledkom sú rôzne nepriateľské úklady. Pavel túto situáciu rieši tak, že pozornosť svojich obdivovateľov upriamuje na Boha. Neprijíma prehnanú vďaku, ale používa ju ako príležitosť na prehĺbenie zvesti.
Autor: Ondrej Prostredník
Pieseň: ES 548


Hľa, odvážil som sa hovoriť so svojím Pánom, i keď som len prach a popol. 1.Mojžišova 18,27

V modlení vytrvajte. Kolosenským 4,2


Micheáš 7,7-9.18-20 :: MODLÍME SA ZA: Mošovce (Tu)