Zamyslenie na deň 6.6.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.KORINTSKÝM 15,20-28

20  Ale Kristus bol vzkriesený z mŕtvych, prvotina z umretých.   21  Lebo ako smrť skrze človeka, tak skrze človeka aj zmŕtvychvstanie;   22  ako totiž všetci umierajú v Adamovi, tak všetci aj ožijú v Kristovi.   23  Pravda, každý, keď príde rad na neho: ako prvotina Kristus, potom pri Jeho príchode tí, čo sú Kristovi,   24  a potom bude koniec, keď odovzdá kráľovstvo Bohu a Otcovi, keď už zničil každé kniežatstvo, každú mocnosť a moc.   25  Lebo On musí kraľovať, dokiaľ Mu nepoloží pod nohy všetkých nepriateľov.   26  Ako posledný nepriateľ zničená bude smrť;   27  veď všetko Jemu poddal pod nohy. Keď však hovorí, že všetko je poddané, je jasné, že všetko okrem Toho, ktorý Jemu všetko poddal.   28  A keď Jemu všetko bude poddané, vtedy aj sám Syn poddá sa Tomu, ktorý Jemu všetko poddal, aby Boh bol všetko vo všetkom.


Ale

Celá 15. kapitola je vášnivou obhajobou apoštola Pavla pred tými, ktorí tvrdia, že niet vzkriesenia. Pavol razantne argumentuje: „Ak Kristus nebol vzkriesený, prázdne je naše kázanie, prázdna je naša viera, sme najúbohejší zo všetkých ľudí.“ 20. verš pokračuje zvolaním: „Ale Kristus bol vzkriesený z mŕtvych.“ Toto malé „ale“ má veľký význam. Napriek všetkým pochybnostiam, skeptikom a odporcom vzkriesenia vyjadruje neochvejnú istotu: Ale On bol vzkriesený! On bol prvotinou. Kristus prekonal každé kniežatstvo, mocnosť a moc a nakoniec ako posledný nepriateľ zničená bude aj smrť. Nie je to úžasné uistenie, že to hrozivé a temné – smrť, ku ktorej v tejto časnosti spejeme všetci, je v Kristovi, v Jeho vzkriesení zničená? Všimnime si ešte, koho sa toto vzkriesenie týka! Tých, čo sú v Kristovi, čo sú Kristovi, teda tých, ktorí Mu patria. Ktorí zomreli v Adamovi, teda zomreli hriechu, hriešnemu spôsobu života a dostali nový život – ožili v Kristovi. Tento prerod k novému životu Písmo nazýva aj znovuzrodením. Novým narodením v Kristovi dostávame aj uistenie o spasení a večnom živote. Nie moc človeka, ale Božia moc víťazí, nie smrť, ale vzkriesenie je istotou! Lebo ako On bol vzkriesený, tak všetci budú vzkriesení a veriacim v Krista bude daný večný život.
Autor: Ján Hroboň
Pieseň: ES 676


Beda tým, ktorí priraďujú dom k domu a pole k poľu pripájajú, takže miesta niet, a sami ostávate uprostred krajiny. Izaiáš 5,8

Dajte si pozor a varujte sa akéhokoľvek lakomstva, lebo život človeka nezáleží v rozhojňovaní jeho majetku. Lukáš 12,15


PRÍSLOVIA 9,1-10 :: MODLÍME SA ZA: HRONSEK (ZV)