Zamyslenie na deň 5.9.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

14. nedeľa po Svätej Trojici
Dobroreč Hospodinovi, moja duša, nezabúdaj na nijaké z jeho dobrodení! Žalm 103,2


Rimanom 8,14-17

14 Lebo všetci, ktorých Duch Boží vedie, sú synovia Boží. 15 Neprijali ste predsa ducha otroctva, aby ste sa zase báli, ale prijali ste ducha synovstva, ktorým voláme: Abba, Otče! 16 A ten istý Duch spolu s naším duchom osvedčuje, že sme Božie deti. 17 Ale ak sme deti, sme aj dedičia, a to dedičia Boží a spoludedičia Kristovi, ak s Ním trpíme, aby sme s Ním boli aj oslávení.


Ja a môj Otec. Vzťah medzi otcom a synom býva neraz komplikovaný. Vtedy platí, že mnohí muži majú syna, ale máloktorý syn má otca. Neraz sa emocionálne puto pretrhne a syn poslúcha len dovtedy, kým musí. O to viac si treba vážiť otca, ktorý vníma potreby svojho dieťaťa a dokáže byť pri ňom, keď ho dieťa potrebuje, je mu autoritou, príkladom i oporou. Taký syn, či dcéra môžu vyrásť v silné osobnosti so zdravým sebavedomím. – – Aký je náš vzťah s naším nebeským Otcom? O tom veľavravne vypovedá náš biblický text. V Ježišovi Kristovi sme dietky Božie, ktoré sa nemusia báť vzťahu so svojím Abba, Otcom, pretože sám Kristus tento vzťah urovnal. Do Jeho príchodu to bol vzťah veľmi komplikovaný. Naplnený túžbou zapáčiť sa Otcovi v nebesiach. Neustálym strachom o to, či človek urobil všetko, čo od neho Boh chcel. Preto neraz utekal k iným bohom, aby v ich náručí našiel pochopenie a prijatie. No našiel len väčšiu krutosť a prísnejšie vyžadovanie poslušnosti. – – Od Kristovho príchodu sa však všetko zmenilo. Vzťah k nášmu Otcovi v nebesiach je vzťahom vďačnosti, pretože Boh bez toho, aby sme Mu museli niečo dávať, nám dal v Kristovi všetko. To, čo „zdedil“ Kristus, „zdedili“ sme aj my: Duchovné dary, ale aj večný život v nebesiach.
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že nám ponúkaš dokonalý vzťah, v ktorom sa môžeme učiť dokonalej láske. Odpusť, že často dávame prednosť nedokonalým vzťahom s vecami, výkonmi, či uznaním. Oživuj nás zvnútra, aby sme boli Tvojimi dobrými deťmi. Veď nás Tvojím Duchom. Amen.
Pieseň: ES 230
Autor: Ján Čáby


„Zadrž vzlykanie i slzy v očiach, lebo tvoja námaha dostane odmenu,“ znie výrok Hospodina. Jeremiáš 31,16

Či sa Boh nezastane svojich vyvolených, ktorí k nemu volajú dňom i nocou? Lukáš 18,7


Lukáš 17,11-19 :: 1.Mojžišova 28,10-19a(19b-22) :: 1.Tesaloničanom 5,14-24 :: Žalm 119,137-144 :: Modlíme sa za: Tatranský seniorát