Zamyslenie na deň 6.9.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Nehemiáš 1,1-11

1 Deje Nehemiáša, syna Chakaljovho. V mesiaci kislév dvadsiateho roku bol som na kráľovskom hrade v Šúšáne. 2 Vtedy prišiel Chanání, jeden z mojich bratov, s niekoľkými mužmi z Judska. Keď som sa ich opýtal na Židov, na húf zachránencov, ktorí zostali po zajatí, a na Jeruzalem, 3 odpovedali mi: Pozostalí, ktorí zostali po zajatí, nachodia sa tam v kraji vo veľkej tiesni a potupe; hradby Jeruzalema sú zrúcané a jeho brány spálené ohňom. 4 Keď som počul tieto slová, sadol som si, plakal a trúchlil som niekoľko dní. Postil som sa a modlil pred nebeským Bohom. 5 Povedal som: Ach, Hospodine, nebeský Bože, Bože veľký a hrozný, ktorý zachovávaš zmluvu a milosť tým, ktorí Ťa milujú a zachovávajú Tvoje príkazy. 6 Nech Tvoje ucho pozoruje a Tvoje oči nech sú otvorené, aby si počul modlitbu svojho služobníka, ktorú teraz dňom i nocou prednášam pred Tebou za Tvojich služobníkov Izraelcov, vyznávajúc hriechy Izraelcov, ktoré sme páchali proti Tebe; ja i dom môjho otca sme hrešili. 7 Veľmi ťažko sme sa proti Tebe previnili a nezachovávali sme príkazy, ustanovenia a práva, ktoré si vydal svojmu služobníkovi Mojžišovi. 8 Rozpomeň sa, prosím, na slovo, ktoré si ako príkaz dal svojmu služobníkovi Mojžišovi slovami: Ak sa spreneveríte, rozptýlim vás medzi národy. 9 Ale ak sa obrátite ku mne a budete zachovávať moje príkazy a plniť ich, aj keby boli niektorí z vás zahnaní na kraj neba, aj odtiaľ ich zhromaždím na miesto, ktoré som vyvolil, aby tam prebývalo moje meno. 10 Veď oni sú Tvoji služobníci a Tvoj ľud, ktorý si vykúpil svojou veľkou mocou a svojou silnou rukou. 11 Ach, Pane, nech vníma Tvoje ucho modlitbu Tvojho služobníka a modlitbu Tvojich služobníkov, ktorí sú ochotní báť sa Tvojho mena: daj úspech svojmu služobníkovi dnes a daj mu nájsť zľutovanie u tohto muža. Bol som totiž kráľovým pohárnikom.


Keď ti Boh niečo položí na srdce, začni pokáním v modlitbe! Nehemiáš má svoju prácu a vysoké postavenie na dvore Artaxerxa, keď dostáva správu o úbohej situácii v Jeruzaleme. Mohol by ticho oplakať ich bezútešný stav a žiť si spokojne a pohodlne. Mohol by uspokojiť svoje srdce množstvom výhovoriek: Nemám rozhľad a vzdelanie v tejto oblasti, nemám tím rovnako zmýšľajúcich ľudí, ktorí by išli do toho so mnou, nie som kompetentný riešiť ťažkú situáciu v Jeruzaleme!“ Nehemiáša však správa o Jeruzaleme hlboko zasiahne. Pán Boh mu kladie na srdce toto mesto a ľudí, ktorí sú v ňom. – – Keď na teba doľahne ťažoba zlých správ, keď nevieš uniesť pohľad na zničené životy a na to, čo nie je v poriadku, keď ťa osobne zasahuje bolesť ubolených, ver, že ti to Pán Boh položil na srdce a podobne, ako Nehemiáša ťa povoláva, aby si išiel a vstúpil tam, kde si nevedia rady. Nepozeraj na svoju malosť a neschopnosť, necíť sa nekompetentný, pretože Pán Boh má s tebou plány! A ak nevieš, kde začať, najprv pokľakni k modlitbe na kolená a vylej si pred svojím Bohom srdce! Všimni si, že Nehemiáš nerobí pokánie len za seba… ! V tej chvíli, ako si kľakol na kolená, prebral zodpovednosť za celý zúbožený Izrael a robí pokánie zaň aj za jeho otcov. Pokánie je začiatok veľkých vecí, ktoré chce Pán Boh robiť v našich životoch.
Modlitba: Odpusť, Bože, že nám často chýba pravé hlboké pokánie. Naplň nás Duchom Pravdy, aby sme videli jasne naše viny, vyznávali ich, a nechávali sa premieňať od základu na Kristov obraz. Amen.
Pieseň: ES 320
Autor: Anna Činčuráková


Hrešili sme ako naši otcovia, páchali sme neprávosť, bezbožne sme si počínali. Žalm 106,6

Ježiš Kristus vydal za nás seba samého, aby nás vykúpil z každej neprávosti a aby si očistil svoj vyvolený ľud, ktorý sa horlivo usiluje o dobré skutky. Títovi 2,14


5.Mojžišova 26,1-11 :: Modlíme sa za: Rastislavice (Dn)