Zamyslenie na deň 4.3.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.Samuelova 4,1-11

1 Slovo Samuelovo znelo v celom Izraeli. Izrael tiahol do boja proti Filištíncom a utáboril sa pri Eben-Ézere; Filištínci sa utáborili v Aféku. 2 Keď sa Filištínci zoradili do šíkov proti Izraelcom a boj sa rozvinul, Filištínci porazili Izrael a pobili na bojisku okolo štyritisíc mužov. 3 Keď sa ľud vrátil do tábora, povedali starší Izraela: Prečo nás dnes porazil Hospodin pred Filištíncami? Vezmime k sebe zo Šíla truhlu zmluvy Hospodinovej; príde medzi nás a vyslobodí nás z rúk našich nepriateľov. 4 Vtedy poslal ľud do Šíla, a priniesli odtiaľ truhlu zmluvy Hospodina mocností, sediaceho nad cherubmi. Tam boli i dvaja synovia Éliho s truhlou zmluvy Božej: Chofní a Pinchás. 5 Keď truhla zmluvy Hospodinovej došla do tábora, celý Izrael zajasal takým veľkým pokrikom, že až zem zadunela. 6 Keď Filištínci počuli pokrik, povedali: Čo je to za zvuk veľkého pokriku v tábore Hebrejcov? Dozvedeli sa, že truhla Hospodinova došla do tábora. 7 Vtedy sa Filištínci zľakli a povedali: Boh prišiel do tábora. A vraveli: Beda nám! Veď predtým sa niečo také nikdy nestalo. 8 Beda nám! Kto nás vyslobodí z ruky tak mocného Boha? To je ten Boh, ktorý bil Egypt rozličnými ranami na púšti. 9 Posilnite sa však a vzmužte, Filištínci, aby ste neslúžili Hebrejcom, ako oni slúžili vám. Nuž buďte mužmi a bojujte! 10 Filištínci bojovali, takže Izrael bol porazený, a každý utekal do svojho stanu. Porážka bola taká veľká, že z Izraela padlo tridsaťtisíc pešiakov. 11 Aj truhla Božia bola ukoristená a dvaja synovia Éliho, Chofní a Pinchás, zahynuli.


Naše modlárstvo. Samuel žil s Pánom Bohom v osobnom vzťahu. V reči, ktorú predniesol, neboli jeho vlastné myšlienky, ale slová živého Boha pre celý Izrael. Človek, ktorý buduje vzťah s Pánom Bohom, nie je prínosom vo viere iba pre seba, ale aj pre druhých. Izraelci sa neradili so Samuelom, ani sa nemodlili a vytiahli proti Filištíncom. Tí ich však v boji porazili. Preto sa rozhodli, že do ďalšieho boja si prinesú truhlu zmluvy. Zo svätej veci si urobili modlu. Aj to je možné, aj to sa stáva. Unikol im obsah, totiž živý vzťah so živým Bohom. Uspokojili sa s formou, nábožným symbolom… Zamenili obsah za formu, Ducha za vec, ktorou manipulovali podľa svojho. A modla bola na svete; namiesto živého vzťahu – formálne „náboženstvo“. Preto v tej bitke prehrali. – – Tento prvok pohanstva sa prejavuje aj v dnešnej dobe. Máme pocit, že sa všetko napraví, keď budeme navštevovať kostol, keď budeme prichádzať raz alebo dvakrát do roka k Večeri Pánovej. Keď si plníme povinnosti. A potom sme sklamaní, keď sa nám nedarí. Pán Boh však nie je forma, On nie je kostol, nie je tradícia, ON je živý Boh a Pán! Nebuďme pohanmi dnešnej doby! Majme osobný vzťah so svojím Bohom v Kristovi! Buďme Mu poslušní! Nech je naša viera živá, nie formálna! Lebo len tak môžeme mať šancu vyhrávať boje viery.
Modlitba: Odpusť nám, Bože, náš chlad voči Tebe! Manipulujeme vecami, ktoré majú v sebe niečo sväté. Nezaobchádzame s nimi však sväto. Nauč nás pokore, aby sme Ťa poslúchali a zažívali Tvoje víťazstvá! Amen.
Pieseň: ES 248
Autor: Viera Šimová Šoltés


Kto je ako Hospodin, náš Boh, na nebi, na zemi? On sídli vysoko a hľadí dolu hlboko; On pozdvihuje z prachu slabého. Žalm 113,5-7

Ježiš Kristus, ktorý mal podobu Božiu a Svoju rovnosť s Bohom nepokladal za lúpež, ale vzdal sa hodnosti, vzal na seba podobu služobníka, podobný sa stal ľuďom, a keď sa zjavil ako človek. Filipským 2,6-7


Lukáš 13,31-35 :: Modlíme sa za: Košeca (Tu)