Zamyslenie na deň 4.2.2024

Nedeľa po Deviatniku – SEXAGESIMA
Dnes, keď počujete Jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia. Hebrejom 3,15


Lukáš 8,4-8(9-15)

4 Keď sa zišiel veľký zástup a schádzali sa k nemu ľudia z miest, rozpovedal im toto podobenstvo: 5 „Rozsievač vyšiel rozsievať semeno. Ako sial, jedno zrno padlo vedľa cesty. Tam ho pošliapali a nebeské vtáky ho pozobali. 6 Druhé padlo na skalu. Vzišlo, ale uschlo, lebo nemalo vlahu. 7 Ďalšie padlo do tŕnia, ale to vzrástlo s ním a udusilo ho. 8 Iné padlo do dobrej pôdy. Vyrástlo a prinieslo stonásobnú úrodu.“ Keď to povedal, zvolal: „Kto má uši na počúvanie, nech počúva!“ 9 Jeho učeníci sa ho pýtali: „Čo znamená toto podobenstvo?“ 10 On im nato povedal: „Vám bolo dané poznať tajomstvá Božieho kráľovstva, ostatným je dané len v podobenstvách, aby hľadeli, a nevideli, počúvali, a nechápali. 4 Keď sa zišiel veľký zástup a schádzali sa k nemu ľudia z miest, rozpovedal im toto podobenstvo: 5 „Rozsievač vyšiel rozsievať semeno. Ako sial, jedno zrno padlo vedľa cesty. Tam ho pošliapali a nebeské vtáky ho pozobali. 6 Druhé padlo na skalu. Vzišlo, ale uschlo, lebo nemalo vlahu. 7 Ďalšie padlo do tŕnia, ale to vzrástlo s ním a udusilo ho. 8 Iné padlo do dobrej pôdy. Vyrástlo a prinieslo stonásobnú úrodu.“ Keď to povedal, zvolal: „Kto má uši na počúvanie, nech počúva!“

(9 Jeho učeníci sa ho pýtali: „Čo znamená toto podobenstvo?“ 10 On im nato povedal: „Vám bolo dané poznať tajomstvá Božieho kráľovstva, ostatným je dané len v podobenstvách, aby hľadeli, a nevideli, počúvali, a nechápali. 11 Podobenstvo znamená toto: Zrno je Božie slovo. 12 Na kraji cesty sú tí, čo počúvajú; potom prichádza diabol a vezme slovo z ich srdca, aby neuverili a neboli spasení. 13 Zrno, čo padlo na skalu, to sú tí, čo slovo s radosťou počúvajú, prijímajú ho, ale nemajú korene. Veria len načas a počas skúšky odpadajú. 14 Zrno, čo padlo do tŕnia, to sú tí, čo počúvajú, ale v živote ich udusia starosti, bohatstvo a rozkoše života, takže úrodu neprinesú. 15 Zrno, čo padlo do dobrej pôdy, to sú tí, ktorí počúvajú slovo s dobrým a šľachetným srdcom. Zachovávajú ho a vytrvalo prinášajú ovocie.)


Robí nám radosť obdarúvať ľudí, ktorých milujeme. Podľa nášho vzťahu k človeku vyberáme i primeraný dar, ktorý mu chceme dať. Čím je nám človek vzácnejší, i dar je tomu prispôsobený. Pán Boh nás tak veľmi miloval, že nám dal dar najvzácnejší – Svoje slovo. ON sám je tým prevzácnym slovom. V ňom nám odkrýva pravdu o Ňom samom aj pravdu o nás samých. Poukazuje na našu rôznosť. Každému je dané Božie slovo, ale nie každý ho môže do srdca prijať. Je to spôsobené prostredím, v ktorom žijeme, čo konáme, ako sme otvorení Božím pravdám. Či necháme pôsobiť v nás Ducha Svätého, alebo či napĺňa naše srdcia svet, v ktorom žijeme, a hriech, ktorý páchame? Boh chce Svoje slovo zasiať do našich sŕdc, aby tam bolo semenom večného života. Chce, aby naše srdcia boli pripravené ako dobrá pôda, do ktorej sa seje semeno, aby prinieslo stonásobnú úrodu. Hovorí o štvorakej pôde, o štyroch typoch ľudí. Ty sám, človeče, podľa Božieho slova skúmaj, aké máš srdce, čím ho máš naplnené, či je v ňom miesto pre Božie veci, Božiu pravdu, alebo je v ňom len pleva tohto sveta: Hriech, zloba a nenávisť. Nechaj Pána Ježiša konať v tvojom srdci Jeho dielo záchrany.

Modlitba: Nebeský náš Pane, Ty si milujúci Boh, ktorý sa k nám skláňaš vo Svojej láske a milosti, vo Svojom Synovi Ježišovi Kristovi. My Ti z celého srdca ďakujeme, že Ti na nás záleží a chceš, aby naše srdcia boli pripravené pre Tvoje slovo, aby ono mohlo konať v nás a prinášať úžitok. Do Tvojich rúk sa vkladáme, buď s nami a v nás, Pane, napĺňaj naše srdcia. Amen.
Pieseň: ES 215
Autor: Miroslava Balková


Blízko je Ten, čo mi vymôže spravodlivosť. Kto chce so Mnou viesť spor? Izaiáš 50,8

Ježiš sa opýtal ženy: „Žena, kde sú? Nik ťa neodsúdil?“ Odpovedala: „Nikto, Pane!“ Ježiš jej povedal: „Ani Ja ťa neodsudzujem. Choď a odteraz už nehreš!“ Ján 8,10-11


Hebrejom 4,12-13 • Izaiáš 55,(6-7)8-12a • Marek 4,26-29 • Žalm 128 • Modlíme sa za: Hontiansky seniorát