Zamyslenie na deň 4.12.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Zachariáš 1,1-6

1 V ôsmom mesiaci druhého roku Dáriovej vlády Boh takto oslovil proroka Zachariáša, syna Berechjovho, syna Iddovho: 2 Hospodin sa veľmi rozhneval na vašich otcov. 3 Povedz im teda: Takto vraví Hospodin mocností: Vráťte sa ku mne – znie výrok Hospodina mocností – a ja sa navrátim k vám – vraví Hospodin mocností. 4 Nebuďte ako vaši otcovia, ktorým prvší proroci privolávali: Takto hovorí Hospodin mocností: Odvráťte sa od svojich zlých ciest a od svojich zlých skutkov! Ale oni nepočúvali, ani nedbali na mňa – znie výrok Hospodinov. 5 Kdeže sú teraz vaši otcovia? A proroci? Či žijú večne? 6 Či moje slová a moje ustanovenia, ktoré som uložil svojim sluhom, prorokom, nezasiahli vašich otcov? Obrátili sa a uznali: Ako si Hospodin mocností predsavzal s nami naložiť podľa našich ciest a podľa našich skutkov, tak aj naložil s nami.


Vráťte sa ku mne! Deti by nemali opakovať chyby svojich rodičov. Na ich chybách by sa potomkovia mali poučiť. Boh sa nedá vysmievať! Čo človek rozsieva, to bude aj žať! (G 6,7). Tak doplatili na svoje konanie aj tí, ktorí nebrali vážne Božie napomenutia, ktoré im zvestovali proroci. Pretože, ako si Hospodin mocností predsavzal naložiť podľa ich ciest a podľa ich skutkov, tak s nimi aj naložil (v. 6). Pán Boh dáva čas milosti na pokánie. Aby sa hriešnik odvrátil od svojich zlých ciest a bol zachránený. Ušiel Božiemu súdu a spravodlivému trestu. V adventnom čase, v ktorom nám Pán Boh ukazuje na príchod nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista, je výzva „vráťte sa ku Mne“ ešte naliehavejšia pre všetkých nás. Boží Syn prišiel, aby sme nezahynuli vo svojich hriechoch. Prišiel s evanjeliom spásy, aby každý veriaci v Neho prijal od Neho milosť nad milosť: odpustenie hriechov, vyslobodenie zo smrti večnej, z moci diabla a napokon, dosiahol večný život. Preto aj my – vráťme sa k Hospodinovi v pokání a s nábožným pevcom Ho prosme: „Svieť nám, Slnko, Kriste milý, aby sme sa prebudili a aj vstali v zbožnom spechu z nebezpečného sna hriechu. Obliekli sa v Teba, Kriste, Ty spasenie naše isté a chodili verne, stále ako vo dne k Tvojej chvále!“
Autor: Ľubica Sobanská
Pieseň: ES 5


Stvorím nové nebo a novú zem a predošlé sa už nebudú spomínať, ani na myseľ neprídu. Izaiáš 65,17

Buďte podobní ľuďom, ktorí si očakávajú pána. Lukáš 12,36


1.Petra 1,(8-9)10-13 :: MODLÍME SA ZA: Vranov nad Topľou (Šz)