Zamyslenie na deň 4.1.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ján 1,35-51

35 Druhého dňa stál zas Ján i dvaja z jeho učeníkov. 36 A zahľadel sa na Ježiša, ktorý tadiaľ prechádzal, a povedal: Ajhľa, Baránok Boží! 37 Tie slová počuli oní dvaja učeníci a nasledovali Ježiša. 38 Ako sa Ježiš obrátil a videl ich, že Ho nasledujú, riekol im: Čo hľadáte? Spýtali sa Ho: Rabbi, čo v preklade značí: Majster – kde bývaš? 39 Povedal im: Poďte a uvidíte. Išli teda, videli, kde býva, a zostali ten deň u Neho; bolo (totiž) okolo desiatej podvečer. 40 Jedným z dvoch, ktorí to počuli od Jána a nasledovali Ježiša, bol Ondrej, brat Šimona Petra. 41 Tento našiel najprv svojho brata Šimona a povedal mu: Našli sme Mesiáša, čo v preklade značí Pomazaný (čiže Kristus), 42 a priviedol ho k Ježišovi. Keď Ježiš pozrel naňho, povedal: Ty si Šimon, syn Jonášov; ty sa budeš volať Kéfas, to znamená Peter. 43 Druhého dňa chcel (Ježiš) odísť do Galiley a našiel Filipa. Ježiš mu riekol: Nasleduj ma! 44 Tento Filip bol z Betsaidy, mesta Ondrejovho a Petrovho. 45 Filip našiel Natanaela a povedal mu: Našli sme Toho, o ktorom písal Mojžiš v zákone a proroci, Ježiša, syna Jozefovho z Nazareta. 46 Natanael mu povedal: Či z Nazareta môže byť niečo dobré? Odpovedal mu Filip: Poď a pozri! 47 Nato videl Ježiš prichádzať Natanaela a riekol o ňom: Ajhľa, pravý Izraelec, v ktorom nieto ľsti. 48 Povedal Mu Natanael: Odkiaľ ma poznáš? Ježiš mu odpovedal: Skôr, ako ťa Filip zavolal, videl som ťa, keď si bol pod figovníkom. 49 Odpovedal Mu Natanael: Majstre, Ty si Syn Boží, Ty si kráľ izraelský! 50 Ježiš mu riekol: Keď som ti povedal, že som ťa videl pod figovníkom, veríš? Uvidíš väčšie veci ako tieto. 51 Potom mu povedal: Veru, veru vám hovorím: Uvidíte nebo otvorené a anjelov Božích vystupovať a zostupovať na Syna človeka.


Božie domino – „Poď a pozri sa!“ Už ste iste videli, ako ľudia stavali dômyselné dominové stavby, aby potom jediným dotykom spustili postupné padanie postavených kociek, ktoré uvádzali do pohybu iné zariadenia. Prečo mi Jánov text pripomenul tento efekt? Pre tú reťaz diania, ktorá sa začína vetou Jána Krstiteľa: „Ajhľa, Baránok Boží...“ Počujú to dvaja učeníci. Poberú sa za Ježišom. Ten ich, hľadajúcich, pozve: „Poďte a uvidíte!“ Ondrej zas našiel svojho brata Šimona. Ježiš už vidí jeho miesto v živote. Na druhý deň zavolá Filipa a Filip Natanaela. Takto to ide svetom ľudí až k nám dodnes. Boží svet v Ježišovi Kristovi prichádza do sveta ľudí. Dáva ľudské duše, srdcia, mysle a životy do pohybu. Každý z nás má v Božom stvorenstve svoje miesto. Nie sme osamelí, ale v dosahu Božom a máme dosah na iných ľudí. Sme tak trochu ako dominové kocky. Nebeský Staviteľ z nás vytvoril nádhernú stavbu. Dostali sme úlohu: Na Jeho pokyn sa dotknúť toho druhého. Naše životy sú v porovnaní s večnosťou krátke okamihy. Ale každý ľudský život má zmysel pre celok človečenstva. Tvorca nás v ňom stavia presne ani nie ďaleko, ani príliš blízko. Tá presnosť spočíva v prijatí a odovzdaní sa. Ježišovo: „Poďte a uvidíte!“ – odovzdáva Filip Natanaelovi: „Poď a pozri sa!“ A kto príde k Nemu, uvidí veľké veci: otvorené nebo a Božie kráľovstvo.
Autor: Dušan Kováčik
Pieseň: ES 445


Nie preto sa Hospodin priklonil k vám a vyvolil si vás, že by ste boli väčší ako všetky národy – veď vás bolo najmenej zo všetkých národov – ale preto, že vás Hospodin miloval. 5.Mojžišova 7,7-8

Čo je svetu neurodzené a opovrhnuté, vyvolil si Boh, a čoho niet, (vyvolil si), aby zničil to, čo je, aby sa nikto nechválil pred Bohom. 1.Korintským 1,28-29


1.Mojžišova 21,1-7 :: Modlíme sa za: Rastislavice (Dn)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby