Zamyslenie na deň 31.10.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Pamiatka Reformácie
Lebo nik nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je položený, a tým je Ježiš Kristus. 1.Korintským 3,11


2.KORINTSKÝM 6,11-7,1

11  Naše ústa sú vám otvorené, Korintskí, naše srdce rozšírené;   12  nie vám je tesno u nás, ale vo vašom srdci je tesno.   13  Ako deťom hovorím: Odvďačte sa nám aj vy, rozšírte srdcia!  14  Neťahajte cudzie jarmo s neveriacimi, lebo čo má spravodlivosť spoločné s neprávosťou? Alebo aké je spoločenstvo svetla s tmou?   15  Aká zhoda medzi Kristom a Beliálom? Alebo aký podiel veriaceho s neveriacim?   16  Aké spojenie medzi chrámom a modlami? A my sme predsa chrám Boha živého, ako povedal Boh: Prebývať budem v nich a prechádzať sa, a budem im Bohom, a oni mi budú ľudom.   17  Preto vyjdite spomedzi nich a oddeľte sa, hovorí Pán; nečistého sa nedotýkajte, a ja vás prijmem,   18  budem vám otcom, a vy budete mi synmi a dcérami, hovorí všemohúci Pán. 1  Milovaní, keďže teda máme také zasľúbenie, očisťme sa od všetkých poškvŕn tela i ducha a v bázni Božej dokonajme svoje posvätenie.


Neťahajme cudzie jarmo s neveriacimi! Niektoré spoločenské podujatia sa končia veľmi zle: nemravnou zábavou, opíjaním sa… Niektorí aj nesúhlasia s takýmto konaním, ale boja sa posmechu alebo nechcú „trhať kolektív“. Zostávajú s ostatnými, aj keď im je to nepríjemné, je im to bremenom. Apoštol Pavol nás varuje, aby sme „neťahali cudzie jarmo s neveriacimi“. Varovným príkladom je pre nás kráľ Šalamún. Vedel, že Pán Boh zakázal Izraelitom brať si za manželky pohanky, lebo by ich zviedli k modlárstvu (5M 7,3-4). Šalamún neposlúchol, možno si myslel, že jemu sa také niečo nemôže stať, avšak v čase jeho staroby „zviedli mu jeho ženy srdce k iným bohom…“ (1Kráľ. 11,4). Podobajme sa radšej starozákonnému Jozefovi, ktorý nepodľahol zvádzaniu Putifárovej manželky. Radšej utiekol, akoby mal zhrešiť proti Bohu (1M 39). Aj my utekajme od hriechu, nezahrávajme sa s ním! Milujme hriešnikov, ale nezúčastňujme sa ich bezbožných skutkov! Nepozerajme však príliš na to, čo z tohto sveta máme zanechať! Hľaďme radšej na to, čo získavame ako Božie deti! Je to nesmierne viac, ako núka tento svet. Nech nás aj dnes vedie Božie Slovo! Denne si ho čítajme!
Autor: Ľubomír Trnavský
Pieseň: ES 280


Jasaj a plesaj, obyvateľka Siona, lebo je veľký uprostred teba Svätý Izraela! Izaiáš 12,6

Ten Boh, ktorý neušetril vlastného Syna, ale vydal Ho za nás všetkých, ako by nám nedaroval s Ním všetko? Rímskym 8,32


MATÚŠ 5,2-10(11-12) :: RÍMSKYM 3,21-28 :: MODLÍME SA ZA: PUKANEC (DN)