Zamyslenie na deň 30.8.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

JEREMIÁŠ 1,11-19

11  Potom mi takto zaznelo slovo Hospodinovo: Čo vidíš, Jeremiáš? Odpovedal som: Vidím mandľovníkový prút.   12  Hospodin mi riekol: Dobre si videl, lebo bdiem nad svojím slovom, aby som ho splnil.   13  Aj po druhý raz mi zaznelo slovo Hospodinovo: Čo vidíš? Odpovedal som: Vidím prekypujúci hrniec s otvorom od severu.   14  Nato mi riekol Hospodin: Od severu sa rozpúta pohroma na všetkých obyvateľov krajiny.   15  Lebo, hľa, zavolám všetky čeľade kráľovstiev severu – znie výrok Hospodinov. Tie prídu, a každá z nich postaví svoj trón pri vchode do brán Jeruzalema, dookola proti jeho hradbám a proti všetkým judským mestám.   16  Potom vyhlásim svoje súdy nad nimi za všetko ich zlo, lebo ma opustili, kadili iným bohom a klaňali sa dielu vlastných rúk.   17  Ty si však podpáš bedrá, povstaň a hovor im všetko, čo ti prikážem. Nemaj strach pred nimi, aby som ti ja nenahnal strachu pred nimi.   18  Ajhľa, dnes urobil som ťa opevneným mestom, železným stĺpom, bronzovou hradbou proti celej krajine, proti kráľom Júdu a jeho kniežatám, proti jeho kňazom a ľudu krajiny.   19  A budú brojiť proti tebe, ale nepremôžu ťa, lebo ja som s tebou – znie výrok Hospodinov – aby som ťa vyslobodil.


Naliehavosť poslania. Jeremiáš vidí, že zákernou chorobou národa a jednotlivca je hriech. Volanie k návratu, pokániu je bez odozvy (nehľadajú pomoc u Hospodina) a to nevešti nič iné, ako katastrofu Božieho súdu. 40-ročné pôsobenie je bolestivým odhaľovaním hriechu a morálnej i duchovnej biedy národa. No okrem výstrah a varovania prorok zvestuje a prináša aj slova útechy, v posolstve je ohlasovanie trestu, ale i zasľúbenie. Ani si nedokážeme domyslieť, čím všetkým bol tento prorok pre svoj národ a čo všetko si vytrpel. No nás oslovuje, že sa ujal svojho prorockého úradu vo všetkej vernosti, poslušnosti a pokore. Jeho bremeno, smútok, bolesť, ktorú prežíva, je taká veľká, že by sa svojho úradu najradšej vzdal (Jer 15,10). Plače podobne, ako Pán Ježiš nad Jeruzalemom, lebo od severu sa rozpúta pohroma. Uvedomujem si, že prorok nie je pánom, ale služobníkom Slova, ktoré sa nenavráti prázdne (Iz 55,11)… Len Božím súdom prechádzame k novej budúcnosti, ktorá pre nás nastala v Ježišovi Kristovi. To, čo drží proroka, je Božia láska a milosť, v ktorej prijíma uistenie, že Hospodin ho bude chrániť, dvíhať, posilňovať a niesť. Učme sa aj my na príklade Jeremiáša porozumieť slovám: „Dosť máš na mojej milosti; lebo moja moc sa v slabosti dokonáva“ (2Kor 12,9).
Autor: Ján Bakalár
Pieseň: ES 258


Vtedy Hospodin Boh utvoril zo zeme všetku poľnú zver i všetko nebeské vtáctvo a priviedol ich k človeku, každý živý tvor sa mal volať tak, ako ho nazve človek. 1.Mojžišova 2,19.20

Či nepredávajú päť vrabcov za dva groše? A Boh ani na jedného z nich nezabúda. Lukáš 12,6


GALATSKÝM 5,22-26 :: MODLÍME SA ZA: MORAVSKÉ LIESKOVÉ (PO)