Zamyslenie na deň 3.6.2024

1.Korinťanom 14,1-11

1 Usilujte sa o lásku, no horlivo hľadajte aj duchovné dary, najmä však aby ste prorokovali. 2 Lebo kto hovorí jazykom, nehovorí ľuďom, ale Bohu. Nikto mu totiž nerozumie, mocou Ducha hovorí tajomstvá. 3 Kto však prorokuje, hovorí ľuďom a tak buduje, povzbudzuje a potešuje. 4 Kto hovorí jazykmi, buduje seba, ale ten, kto prorokuje, buduje cirkev. 5 Chcem však, aby ste všetci hovorili jazykmi, ale ešte viac, aby ste prorokovali. Lebo väčší je ten, čo prorokuje, než ten, čo hovorí jazykmi — iba ak by to aj vykladal, aby sa budovala cirkev. 6 Veď čo by som vám osožil, bratia, keby som k vám prišiel a hovoril jazykmi, ale nehovoril by som vám slovami zjavenia ani poznania, ani proroctvom, ani učením? 7 Podobne ako neživé nástroje, ktoré vydávajú zvuk, či flauta alebo citara: keby nevydávali rozdielne zvuky, ako by sa vedelo, čo sa hrá na flaute a čo na citare? 8 Veď ak poľnica zaznie nejasne, kto sa bude chystať do boja? 9 Tak aj vy, ak nevydávate jazykom zrozumiteľné slová, ako možno poznať, čo hovoríte? Veď budete hovoriť do vetra. 10 Vo svete je predsa toľko druhov jazykov, a ani jeden nie je bez slov. 11 Ak však nepoznám zmysel reči, pre toho, kto hovorí, budem cudzincom, a ten, čo hovorí, bude cudzincom pre mňa.


Na budovanie cirkvi, nie iba seba. Kto prežil socializmus, iste pozná jedno z okrídlených proticirkevných hesiel: „viera a cirkev je súkromná záležitosť.“ A preto si ju každý má ponechávať pre seba, v súkromí, nehovoriť o nej na verejnosti. Pán Boh nám doprial a pripravil vzácny dar: náboženskú slobodu, takže dnes môžeme o viere, o Ježišovi Kristovi, o cirkvi hovoriť verejne. Vďaka Bohu. Ale ocitli sme sa tak trochu na začiatku vznikania a rastu, budovania viery a kresťanskej cirkvi. Viera v Ježiša Krista nie je súkromnou záležitosťou, ale záležitosťou rastu a budovania spoločenstva cirkevného zboru. Ktosi povedal: Nikto nemôže byť kresťanom sám pre seba. Kresťan je človekom pre druhého človeka, pre blížneho. V Korinte sa začínali totiž ukazovať nezdravé prejavy viery, nezdravé využívanie duchovných darov a nezdravý fanatizmus. Pavel im venoval hodne pozornosti aj preto, že podobné prejavy boli (a podnes sú) sprievodným znakom kresťanstva, cirkevných zborov, spoločenstiev. Preto nezabudnime: vždy, keď sa objavia v našom spoločenstve podobné javy, či keď o nich počujeme, alebo sami máme sklony k podobným praktikám – siahnime na tieto Pavlove kapitoly a učme sa pokore, tichosti a bohatstvu Božieho slova. Učme sa budovať predovšetkým cirkevný zbor, nie iba seba.

Modlitba: Pane náš, veľmi Ti ďakujeme a Tvoje meno oslavujeme. Lásku Otcovu si považujeme nad všetky vzácne dary. Aj preto, že je tu cirkev, spoločenstvo viery, že je tu evanjelium, že je tu nádej, že máme hriechov odpustenie, tela z mŕtvych vzkriesenie a večný život. Duchu Svätý, prosíme, uč nás poznávať Otcovu pravdu a rozumieť slovu života a žiť v poznanej pravde. Amen.
Pieseň: ES 167
Autor: Jozef Grexa st.


Hospodin, Ty jediný si Bohom všetkých pozemských kráľovstiev. Ty si utvoril nebesia i zem. 2.Kráľov 19,15

Niet teda rozdielu medzi Židom a Grékom, lebo ten istý je Pánom všetkých, bohatý pre všetkých, ktorí Ho vzývajú. Rimanom 10,12


Rimanom 12,9-16 • Modlíme sa za: Padarovce (RiS)