Zamyslenie na deň 3.4.2024

1.Petrov 1,13-16

13 Preto si opášte bedrá svojej mysle, buďte triezvi, úplne dúfajte v milosť, ktorú dostanete pri zjavení Ježiša Krista. 14 Ako poslušné deti neprispôsobujte sa žiadostiam, ktoré ste mali predtým, v čase vašej nevedomosti; 15 no rovnako, ako je svätý ten, čo vás povolal, aj vy buďte svätí v celom svojom počínaní. 16 Veď je napísané: Buďte svätí, lebo ja som svätý!


Odpoveďou na takú slávnu záchranu má byť život v svätosti! Môj/náš Boh nie je podobný svetským populárnym bohom, ktorí nemenia srdce človeka, ale vedú do slepoty večnej smrti. Svätý Boh je milosrdný a spravodlivý. Takí máme byť aj my: buďte svätí. Byť milosrdným a spravodlivým ako On – znamená byť ukrytý v Ňom. On musí rásť a ja sa umenšovať – v službe druhým. Vieme zo svojej skúsenosti, že aj keď sme už odovzdali svoj život Kristovi, tak nás naša človečina tiahne k starým spôsobom života. Potrebujeme každodennú obnovu mysle dotykom Ducha Svätého! Oddelenosť od hriechu a jeho vplyvu na naše každodenné rozhodovanie. Putá boli polámané na golgotskom kríži – to je naša odlišnosť, aby sme nesplývali s dobou: buďte svätí, ako Ja som svätý. Svätosť ako pracovný nástroj každodennej reality. Boh má dosť moci vyslobodiť nás z pút poviazanosti, keď Mu to dovolíme. Čo znamená svit – východ slnka po tmavej noci, to znamená Kristov príchod do života pre tých, čo sedia v tme a v tôni smrti.

Modlitba: Pane Ježišu, Tvoja ochota odpustiť nám je omnoho väčšia než naša ochota prosiť o odpustenie. Zmiluj sa nad nami. Amen.
Pieseň: ES 644
Autor: Dušan Valko


Potom spoznajú, že Ja som Hospodin, keď polámem ihlice ich jarma a zachránim ich. Ezechiel 34,27

Boh zotrie im z očí každú slzu a smrť už viac nebude, ani smútok, ani nárek, ani bolesť už nebude, lebo čo bolo skôr, sa pominulo. Zjavenie Jána 21,4


Ján 20,11-18 • Modlíme sa za: Liptovský Hrádok (LOS)