Zamyslenie na deň 3.2.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 8,22-25

22 Jedného dňa vstúpil na loď On i učeníci a povedal im: Prejdime na druhú stranu jazera. A odrazili sa. 23 Ako sa plavili, zaspal. Tu zniesla sa na jazero veľká povíchrica, takže ich zalievalo a boli v nebezpečenstve. 24 Pristúpili teda a zobudili Ho volajúc: Majstre, Majstre, hynieme! On však, keď sa prebudil, pohrozil vetru a vlnám. I prestali a nastalo utíšenie. 25 Povedal im: A kde je vaša viera? Oni sa však báli a divili, hovoriac medzi sebou: Kto je Tento, že rozkazuje i vetrom i vode a poslúchajú Ho?


Čo odhalila búrka na mori učeníkom a čo môžu odhaliť životné búrky nám? Spolu s učeníkmi si musíme uvedomiť, že každá búrka môže prísť nečakane, bez varovania. A to nielen na zlých ľudí, ako si to často predstavujeme. Učeníkov búrka zastihla a prežili veľký strach práve vtedy, keď boli poslušní a na Pánovo zavolanie šli s Ním na druhý breh. Učeníci, hoci boli skúsení rybári, nedokázali situáciu riešiť svojimi silami a mali nesmierny strach. Búrka ukázala, aký majú skreslený pohľad na seba samých. Videli len problém a neuvedomovali si Božiu moc. Mysleli predovšetkým na svoju záchranu. A Boh bol tak blízko. Aj dnešný deň budeme postavení pred rôzne životné situácie – búrky života. Budeme ich riešiť sami, alebo budeme volať na Toho, ktorého vetry i vody poslúchajú? Uvaľme i dnes všetky starosti na Neho, aby sa nemusel čudovať našej nevere. Ak budeme Jemu poslušní, čím väčšia búrka a kríza nastane, tým viac môže byť náš Pán oslávený.
Autor: Miroslav Trúsik
Pieseň: ES 641


Nech sa mi chváli duša Hospodinom, nech čujú pokorní a zaradujú sa! Žalm 34,3

Radujte sa v Pánovi vždy! Opakujem: radujte sa! Vaša dobrotivosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán blízko! Filipským 4,4-5


Kolosenským 2,8-15 :: MODLÍME SA ZA: Bzince pod Javorinou (Po)