Zamyslenie na deň 3.11.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ezechiel 17,1-24

1 Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo: 2 Človeče, povedz záhadnú rozprávku, zostav podobenstvo o dome Izraela 3 a povedz: Takto vraví Hospodin, Pán: Veľký orol s veľkými krídlami, dlhými peruťami, úplne operený strakatým perím, prišiel na Libanon a vzal vrcholec cédra, 4 jeho vrcholný výhonok odlomil, zaniesol ho do krajiny kupcov a zložil v meste obchodníkov. 5 Potom nabral zo semena krajiny a dal ho do úrodnej pôdy, vzal ho k hojným vodám, zasadil ho ako vŕbu. 6 Vypučala a stala sa bujným viničom nízkeho vzrastu, ktorý obracal letorasty k nemu a jeho korene boli pod ním. Tak sa stal viničom, vyháňal konáre a vystieral výhonky. 7 Bol však aj iný veľký orol s veľkými krídlami a mnohým perím. Hľa, vinič vystrel k nemu svoje korene a letorasty vysielal k nemu, aby ho napájal lepšie ako záhon, v ktorom bol zasadený. 8 Bol predsa zasadený na dobrom poli, pri hojných vodách, aby sa rozvetvil a donášal úrodu, aby sa stal nádherným viničom. 9 Povedz: Takto vraví Hospodin, Pán: Či sa vydarí? Či onen nevytrhá jeho korene a nezreže jeho ovocie, takže vyschnú jeho vyháňajúce vetvy? Bez mocného ramena a bez množstva ľudu zdvihnú ho z jeho koreňov. 10 Zasadený je, ale či sa vydarí? Nevyschne azda, keď ho ovanie východný vietor? Vyschne na záhone, kde rástol. 11 Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo: 12 Povedz domu vzdoru: Či neviete, čo to znamená? Povedz: Prišiel babylonský kráľ do Jeruzalema, vzal jeho kráľa i kniežatá a zaviedol ich k sebe do Bábelu. 13 Vzal jedného z potomstva kráľovského, uzavrel s ním zmluvu a zaviazal ho prísahou, ale mocných krajiny odviedol, 14 aby sa kráľovstvo znížilo a nemohlo sa pozdvihnúť, aby zachovávalo zmluvu s ním, a tak obstálo. 15 Ale vzpriečil sa mu a poslal svojich poslov do Egypta, aby mu dali kone a mnoho ľudu. Či sa vydarí? Či unikne ten, čo tak robí? Mal by sa zachrániť ten, čo ruší zmluvu? 16 Akože žijem – znie výrok Hospodina, Pána – zomrie v sídle kráľa, ktorý ho dosadil za kráľa, ktorého prísahu znevážil a ktorého zmluvu zrušil, u neho zomrie v Bábeli. 17 Ani faraón mu nebude pomáhať s veľkým vojskom a ohromným množstvom ľudu vo vojne, keď nasypú val a postavia obliehacie zariadenia, aby vyhasili mnoho životov. 18 Znevážil prísahu, zrušil zmluvu, a hoci na to dal ruku, predsa tieto veci vykonal. Neunikne! 19 Preto takto vraví Hospodin, Pán: Akože žijem: za mne danú prísahu, ktorú znevážil, a za moju zmluvu, ktorú porušil, uvediem trest na jeho hlavu. 20 Rozostriem na neho svoju sieť a bude chytený do môjho osídla, dovediem ho do Bábelu; tam sa budem s ním súdiť pre nevernosť, ktorej sa dopustil voči mne. 21 A všetci jeho vybraní vo všetkých jeho húfoch padnú mečom, a tí, čo zostanú, budú rozptýlení do všetkých vetrov; tak poznáte, že ja, Hospodin, som hovoril. 22 Takto vraví Hospodin, Pán: Potom vezmem z vysokého cédrového vrcholca a zasadím ho; z vrcholca jeho výhonkov odlomím mládnik a zasadím ho na vysoký a vyčnievajúci vrch. 23 Na vysokom vrchu Izraela ho zasadím, vyženie vetvy, prinesie ovocie a stane sa nádherným cédrom, i budú bývať pod ním všetky vtáky s rozličným perím, v tôni jeho vetiev budú prebývať. 24 Potom všetky poľné stromy poznajú, že ja som Hospodin, že som ponížil vysoký strom a vyvýšil som nízky strom, že som vysušil ešte zelený strom a priviedol som k rozkvetu suchý strom. Ja, Hospodin, som povedal, a splním to!


Či sa môže zachrániť ten, čo poruší zmluvu? Rečnícka otázka, na ktorú Ezechiel veľmi dobre pozná odpoveď. Napriek tomu sa táto otázka stáva kľúčovou pre izraelský národ odvedený do babylonského zajatia. Ten, kto poruší zmluvu, sa nemôže zachrániť. Pravidlá boli dané, zmluva bola uzavretá a pre človeka bola dokonca neskutočne výhodná. Lenže ľud Boží je nepoučiteľný. A aj v prípade, že s ním uzaviera zmluvu samotný Boh, nemá zábrany túto zmluvu porušiť. A dokonca sa bude tváriť, že to ani nie je jeho chyba! Že on iba konzumuje to „trpké ovocie“ – je iba obeťou toho, čo napáchali jeho predkovia a hriech v jeho živote je iba dôsledkom toho, že sa už narodil do hriešneho sveta. Samé výhovorky, ale ani jedna z nich neobstojí a problém porušenia zmluvy nevyrieši. V prípade porušenia zmluvy s Bohom nám teda neostáva nič iné, iba sa spoliehať na to, že Boh predsa len našiel spôsob, ako zachrániť tie „suché a mŕtve stromy“ – naše životy. Ten spôsob sa menuje – Ježiš Kristus. Kto uverí v Neho, má život.
Autor: Natália Kacianová
Pieseň: ES 453


Ó Hospodine, prečo stojíš zďaleka, skrývaš sa vo chvíľach súženia? Žalm 10,1

Ježiš hlasno zakričal z kríža: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Marek 15,34


Ján 18,28-32 :: MODLÍME SA ZA: Šamorín (Ba)