Zamyslenie na deň 29.8.2023

Matúš 13,10-17

10 Učeníci pristúpili k Ježišovi a opýtali sa ho: „Prečo im hovoríš v podobenstvách?“ 11 On odpovedal: „Preto, že vám je dané poznať tajomstvá nebeského kráľovstva, ale im nie je dané. 12 Lebo kto má, tomu bude pridané a bude mať nadbytok. Kto však nemá, tomu bude vzaté aj to, čo má. 13 V podobenstvách im hovorím preto, že hľadia, ale nevidia, počúvajú, ale nepočujú ani nechápu. 14 Plní sa na nich Izaiášovo proroctvo: Budete len počúvať a počúvať, ale nepochopíte, budete len hľadieť a hľadieť, ale neuvidíte. 15 Lebo otupelosrdce tohto ľudu, ušami ťažko počuli, aj oči si zažmúrili, len aby očami nevideli a ušami nepočuli, aby srdcom nechápali a neobrátili sa, a ja ich neuzdravím. 16 Ale vaše oči sú blahoslavené, že vidia, a vaše uši, že počujú. 17 Amen, hovorím vám, že mnohí proroci a spravodliví túžili vidieť, čo vy vidíte, ale nevideli, a počuť, čo vy počujete, ale nepočuli.


„Prečo?“ Dôležitá otázka, ak je bez výčitky. Otupelo srdce, a tak ťažko počúvajú ušami. Srdce a uši sú prepojené, dokonca aj s očami. Zatváram si oči pred pravdou, najmä o sebe. Chcem vidieť veci tak, ako sa páčia mne, nie také, aké sú. Zapchaté uši a zavreté oči bránia tomu, aby informácie prenikli do srdca. Očami a ušami to prejde, naše srdce ich však neprijíma. Otupelo srdce. Akú mám „pôdu“ srdca? Máme v sebe pud sebazáchovy a z neho vyplýva, že sa máme radi. S týmto pudom musíme v sebe pracovať, inak nás privedie k sebectvu a sebaláske (a srdce sa nám otupí na lásku k druhým). Nie je viditeľné hneď (sebectvo). Je skryté. Sme slepí voči nášmu hriechu a voči tomu, čo nám chce povedať niekto iný. Hľadíme, a nevidíme. Ježiš sa nám to snaží ukázať podobenstvami. – – Hľadeli, a nevideli. Citát z Izaiáša nevyjadruje odsúdenie, aby niektorí ľudia nepochopili posolstvo. Uvádza smutnú správu, že máme otupené srdcia, a tak hľadíme a nevidíme. Vám je už dané, im ešte nie je dané. Každý máme v živote inú štartovaciu čiaru – iná rodina, škola, priatelia, cirkev alebo žiadna cirkev. Niekto ľahšie prijme, niekto ťažšie. Ježiš pracuje na záchrane všetkých. Sme Jeho spolupracovníkmi pri kyprení pôdy vlastných, a potom aj iných sŕdc.

Modlitba: Bože, ďakujem Ti, že k nám prehováraš Svojím Duchom. Odpusť, že mi srdce otupelo a málo Ťa vnímam. Svojím Duchom vo mne rozpusti všetky nánosy zla a sebectva. Amen.
Pieseň: ES 251
Autor: Ján Grexa ml.


Ja som Hospodin, tvoj Boh. Učím ťa, čo ti osoží, vediem ťa po ceste, ktorou máš ísť. Izaiáš 48,17

Mária si sadla Pánovi k nohám a počúvala Jeho slová. Lukáš 10,39


Marek 3,1-10(11.12) :: Modlíme sa za: Senec (BaS)