Zamyslenie na deň 29.10.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

2.KORINTSKÝM 6,1-10

1  Ako spolupracovníci vás napomíname, aby ste nebrali nadarmo milosť Božiu.   2  Veď On hovorí: V čas príhodný som ťa vyslyšal a v deň spasenia som ti pomohol. Ajhľa, teraz je čas veľmi príhodný; ajhľa, teraz je deň spasenia!   3  Nikomu v ničom nedávame pohoršenia, aby naša služba bola bez hany.   4  Ale vo všetkom sa predstavujeme ako Boží služobníci; v mnohej trpezlivosti, súženiach, nedostatkoch, úzkostiach,   5  ranách, väzeniach, nepokojoch, námahách, bdeniach, pôstoch,   6  čistote, známosti, zhovievavosti, dobrote, Duchu Svätom, nepokryteckej láske,   7  slove pravdy, moci Božej, zbroji spravodlivosti napravo aj naľavo,   8  sláve aj potupe, zlej i dobrej povesti; ako zvodcovia, a predsa pravdiví;   9  ako neznámi, a predsa dobre známi; ako umierajúci, a ajhľa, žijeme; ako karhaní, a predsa neumorení;   10  ako smutní, ale vždy veselí; ako chudobní, a predsa mnohých obohacujúci; ako nič nemajúci, a predsa všetko v moci majúci.


Sme pozorovatelia alebo nositelia Ježišovho charakteru? Pri rozjímaní nad dnešným Slovom sa mi v mysli premietol príbeh o prorokovi Eliášovi a jeho učňovi Elízeovi (2. Kráľov 2,1-14). V príbehu vidíme Božieho muža, proroka Eliáša, ktorého mal samotný Boh vziať do neba. Jeho učeň ho verne sprevádza, nasleduje každý jeho krok, aj keď ho jeho učiteľ niekoľkokrát prosí, aby ho ďalej nenasledoval, Elízeus je pevne rozhodnutý ísť so svojím majstrom ďalej (verš 2,4-6). V tomto príbehu môžeme vidieť aj iných mužov – učeníkov z rôznych prorockých škôl, ktorí však nezdieľali Elízeovo rozhodnutie ísť so svojím učiteľom ďalej za každých okolností, aj keď mali poznanie, že sa stane niečo dôležité (verš 3,5). Iba stojac obďaleč sledovali, čo sa bude diať (7. verš). Vo chvíli, keď je Boží muž vzatý do neba, dostáva Elízeus od Boha posledný vzácny dar: dvojnásobný diel Eliášovho ducha (verš 9-14). Nám, ktorí sme nasledovníkmi Ježiša Krista, dnes znie výzva, aby sme neboli ako tí, čo stoja a zďaleka sledujú dianie, ale aby sme pevne uchopili to, čím nás náš Boh obdaroval. Buďme živým príkladom nasledovníkov Ježiša Krista dnešných čias! Sme pozvaní k tomu, aby sme sa aktívne zapájali do diela spásy nielen našej, ale aj nášho okolia. Otecko nebeský, vrúcne ťa prosím v mene nášho Pána, Ježiša Krista, podopri nás Svojím Svätým Duchom v rozhodnutí nasledovať Ťa na každom kroku, stať sa nositeľmi Ježišovho charakteru a plne sa odovzdať pod Tvoju vládu!
Autor: Maja Klimeková
Pieseň: ES 448


Gideon povedal: Nebudem nad vami panovať, ale Hospodin bude panovať nad vami. Sudcov 8,23

Ježiš povedal: Viete, že tí, čo sú pokladaní za vladárov národov, panujú nad nimi, ich mocnári vykonávajú svoju moc nad nimi. Medzi vami to však tak nebude; ale kto by sa medzi vami chcel stať veľkým, bude vaším služobníkom. Marek 10,42-43


IZAIÁŠ 1,18-20(21-25)26-27 :: MODLÍME SA ZA: PÚCHOV (TU)