Zamyslenie na deň 28.10.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

2.KORINTSKÝM 5,16-21

16  Takže nepoznáme odteraz nikoho podľa tela. Ak sme Krista aj poznali podľa tela, teraz (Ho) už nepoznáme.   17  Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli, a hľa, nastali nové.   18  A to všetko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou v Kristovi a zveril nám službu zmierenia,   19  že totiž Boh bol v Kristovi, zmieril svet so sebou, nepočítal ľuďom ich priestupky a ustanovil medzi nami zvestovanie zmierenia.   20  Miesto Krista sme teda poslovia, akoby (vás) Boh napomínal skrze nás. Miesto Krista prosíme: Zmierte sa s Bohom!   21  Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil hriechom za nás, aby sme my boli v Ňom spravodlivosťou pred Bohom.


Ak je niekto v Kristu, je novým stvorením. Neprekonateľné rozdiely sa označujú za najčastejšiu príčinu rozpadu manželstiev. Je úplne jedno, čo tieto rozdiely vo vzťahu dvoch ľudí predstavujú, ich následky sú zničujúce. My sme boli naším nebeským Oteckom stvorení z lásky. Boli sme stvorení, aby sme prežívali hlboký, intenzívny vzťah s Bohom. Avšak tento vzťah bol narušený naším hriechom, našimi pádmi a zlyhaniami a my sme sa stali nepriateľmi živého Boha, hodnými odsúdenia a smrti. – – Naše hriechy sú vo vzťahu k nášmu Bohu tými neprekonateľnými rozdielmi. Ibaže náš láskavý Ocko sa na nás nepozerá cez naše hriechy. Pozerá sa na nás očami neprekonateľnej, neporovnateľnej a – často naším rozumom – nepochopiteľnej lásky. Náš Ocko to s nami nevzdal a urobil všetko pre to, aby bol vzťah medzi nami a Ním obnovený. Poslal na tento svet Svojho Syna, aby bol dokonalou obeťou zmierenia za naše hriechy (Iz 53,1-10). Dnešný text nás vyzýva k tomu, aby sme boli nositeľmi a zvestovateľmi zmierenia – prvotne vo vzťahu k Bohu, ale aj vo vzťahoch k ľuďom, s ktorými žijeme. – – Ocko náš, modlím sa v mocnom mene Ježiš, aby nás premieňala Tvoja láska, aby sme sa na ľudí okolo seba nepozerali cez ich nedostatky, ale aby sme na druhých hľadeli očami lásky, ktorá dokáže prikryť mnohé hriechy.
Autor: Maja Klimeková
Piseň: ES 454


Dopytujte sa na Hospodina a na Jeho silu, hľadajte ustavične Jeho tvár! Žalm 105,4

Pane, nauč nás modliť sa. Lukáš 11,1


1.JÁN 3,19-24 :: MODLÍME SA ZA: PRIETRŽ (MY)