Zamyslenie na deň 28.7.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Skutky apoštolov 17,1-15

Keď prišli cez Amfipolis a Apolóniu, prišli do Tesaloniky, kde Židia mali synagógu. 2 Pavel podľa svojho zvyku vošiel medzi nich a po tri soboty rozprával sa s nimi o Písmach, 3 vysvetľoval im a vykladal, že musel Kristus trpieť a vstať z mŕtvych. A týmto Kristom, (hovoril), je Ježiš, ktorého vám ja zvestujem. 4 Niektorí z nich uverili a pripojili sa k Pavlovi a Sílovi, aj spomedzi bohabojných Grékov veľmi mnohí a z popredných žien nemálo. 5 Ale Židia, plní žiarlivosti, pribrali si niekoľko podliakov z ulice, urobili poplach, vzbúrili mesto, napadli dom Jasonov a hľadali ich, aby ich vyviedli pred ľud. 6 Keď ich však nenašli, vyvliekli Jasona a niektorých bratov pred predstavených mesta a kričali: Títo rozvracajú celý svet a teraz prišli aj sem 7 a Jason ich prijal; všetci konajú proti cisárovým nariadeniam, lebo rozhlasujú, že iný je kráľom, akýsi Ježiš. 8 Takto pobúrili zástup a predstavených mesta, ktorí to počuli. 9 Ale keď dostali záruku od Jasona a ostatných, prepustili ich.10 Tu bratia hneď v noci vypravili Pavla a Síla do Berie. Ako tam prišli, vyhľadali židovskú synagógu. 11 Títo (Židia) boli šľachetnejšieho zmýšľania ako v Tesalonike; veľmi ochotne prijímali slovo a každý deň skúmali Písma, či je skutočne tak. 12 A mnohí z nich uverili, aj spomedzi popredných gréckych žien a mužov nemálo. 13 Ako sa Židia v Tesalonike dozvedeli, že Pavel aj v Berii zvestuje slovo Božie, prišli aj tam, podnietili a vzbúrili zástupy. 14 Vtedy bratia rýchle vystrojili Pavla, aby odišiel až k moru; ale Sílas a Timoteos zostali tam. 15 A tí, čo vyprevádzali Pavla, doprevadili ho až do Atén a vrátili sa, keď prevzali odkaz pre Síla a Timotea, aby čím najskôr prišli za ním.

Ukazovateľ. U nás doma som urobil pokus. Jeden z kvetov som nepolieval asi tri týždne. Ukazovateľom toho, že ho nepolievam, bolo to, že začal vädnúť. Keď som ho začal opäť polievať, kvet ožil. Ukazovateľom toho, že ho polievam je, že sa krásne zazelenal. – – V našom dnešnom texte, Pavol vchádza do synagógy a hovorí o Ježišovi ako Mesiášovi. Spomína sa tu skupina ľudí, ktorá uverí v Krista a druhá skupina, ktorá je pohoršená a chce Pavla uväzniť. Ukazovateľom toho, že Pavol prináša evanjelium, ktoré spasí duše, je to, že zažíva protivenstvá zo strany žiarlivých Židov, ktorí ho prenasledujú. Ježiš povedal: „Nie je učeník nad učiteľa.“ To znamená, že ak Ježiša nenávideli a prenasledovali pre evanjelium, to budú robiť aj s Jeho učeníkmi. Robili to s Pavlom, a to sa bude diať aj s nami, ak hlásame evanjelium. Hoci v našom štáte v terajšej dobe nie je prenasledovanie fyzické, diabol používa iné útoky na Božie deti. Napr. príde nejaká choroba – rakovina, stane sa autonehoda, kde sú ťažké následky, alebo dieťa nám ochorie a nevieme si rady, alebo nás podrazia priatelia. Aj to sú ukazovatele, ktoré nám znechutia hlásať Krista. Zároveň hovoria, že ideš správnou cestou. Najkrajším ukazovateľom hlásania evanjelia je to, že ľudia sa znovuzrodia a sú spasení. Zvestovať Ježiša sa oplatí.
Autor: Marek Poloha
Pieseň: ES 520


Kto zaopatrí krkavcovi jeho pokrm, keď jeho mláďatá volajú k Bohu a bez potravy bludne poletujú? Jób 38,41

Pán je bohatý pre všetkých, ktorí Ho vzývajú. Rímskym 10,12


1.Korintským 12,12-18 :: MODLÍME SA ZA: Ožďany (Ri)