Zamyslenie na deň 27.7.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Filipským 4,10-23

Veľmi som sa zaradoval v Pánovi, že sa už zase raz rozvila vaša starostlivosť o mňa. Veď ste aj mysleli na to, ale nebolo príležitosti. 11 Nehovorím to preto, že mám nedostatok; lebo ja som sa naučil pristať na tom, čo mám. 12 Viem sa aj uskromniť a viem aj v hojnosti žiť. Už som vo všetkom možnom pocvičený: sýty byť aj hladovať, hojnosť mať i núdzu trpieť. 13 Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje. 14 A predsa ste dobre urobili, že ste sa ma ujali v mojej tiesni. 15 Veď aj vy, Filipskí, viete, že odkedy som začal zvestovať evanjelium a odišiel som z Macedónie, ani jeden cirkevný zbor ničím neprispel na moje výdavky a príjmy, jedine vy. 16 Áno, aj do Tesaloniky ste mi raz, aj druhý raz poslali, čo som potreboval. 17 Nie, že by som túžil po dare, ale túžim po ovocí, ktoré sa rozmnožuje pre vaše dobro. 18 Mám dosť všetkého, mám aj navyše; som hojne zaopatrený tým, čo som prijal od vás po Epafroditovi; je mi to ako Bohu milá, príjemná obeť rozkošnej vône. 19 Môj Boh však uspokojí všetky vaše potreby podľa svojho bohatstva v sláve Krista Ježiša. 20 Bohu a nášmu Otcovi sláva na veky vekov. Amen.21 Pozdravujte každého svätého v Kristovi Ježišovi. Pozdravujú vás bratia, ktorí sú so mnou. 22 Pozdravujú vás všetci svätí, najmä tí, čo sú z domu cisárovho. 23 Milosť Pána Ježiša Krista s vaším duchom. Amen.


Štedrosť – životný postoj. Na čom nám záleží, tomu dávame vo svojom živote priestor, tomu obetujeme všetko ostatné. Na čom má záležať veriacemu človeku? Odpoveď potrebujeme hľadať v Ježišových slovách: „Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy…“ Teda misia alebo zvesť evanjelia a jej šírenie. Ako to máme robiť? Kresťanom vo Filipách záležalo na šírení evanjelia, jeho šírenie podporovali nielen slovami, ale aj činmi. Pavol hovorí o finančnej podpore, ktorá sa mu od nich dostala, o ktorú ani nežiadal. Bola to ich iniciatíva. Tento ich postoj ukazuje, že aj naše finančné prostriedky majú slúžiť na rast Božieho kráľovstva. Filipskí boli úprimne štedrými darcami. Úprimnej štedrosti sa od nich máme učiť aj dnes. Veď všetko, čo máme, je Božie, a to hlavné, o čo nám má ísť, je spasenie – záchrana človeka pre večné spoločenstvo s Bohom. Neváhaj obetovať, neváhaj byť štedrý! Apoštol Pavol zároveň povzbudením prekonáva obavy – strach z nedostatku, ktoré nám často bránia v štedrosti, keď hovorí: „Môj Boh však uspokojí všetky vaše potreby podľa svojho bohatstva v sláve Krista Ježiša.“ Viera v Trojjediného Boha je životný postoj, v ktorom štedrosť napomáha šíriť evanjelium. Neboj sa byť štedrý! „Veď poznáte milosť nášho Pána Ježiša Krista, že hoci bol bohatý, schudobnel pre vás, aby ste vy zbohatli Jeho chudobou“ (2K 8,9).
Autor: Daniel Hanko
Pieseň: ES 553


Poslušnosť je lepšia ako obeť. 1.Samuelova 15,22

Omnoho blahoslavenejší sú tí, čo počuli slovo Božie a zachovávajú ho. Lukáš 11,28


Matúš 18,1-6 :: MODLÍME SA ZA: Ozdín (No)