Zamyslenie na deň 28.12.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

LUKÁŠ 2,25-35

25  Vtedy žil v Jeruzaleme človek menom Simeon, muž spravodlivý a bohabojný, ktorý očakával útechu Izraela, a Duch Svätý bol v ňom;   26  tomuto oznámil Duch Svätý, že neuvidí smrť skôr, ako by videl Pomazaného Pánovho.   27  Vedený Duchom prišiel teda do chrámu; a keď rodičia priniesli dieťatko Ježiša, aby vykonali (všetko) podľa obyčaje, predpísanej zákonom,   28  vzal Ho aj on na ramená, chválil Boha a povedal:   29  Teraz prepúšťaš, Pane, svojho služobníka podľa svojho slova v pokoji,   30  lebo moje oči videli Tvoje spasenie,   31  ktoré si pripravil pred tvárou všetkých ľudí:   32  ako svetlo, ktoré sa zjaví pohanom a oslávi Tvoj ľud izraelský.   33  Jeho otec a matka divili sa tomu, čo sa hovorilo o Ňom.   34  Simeon ich požehnal a povedal Márii, Jeho matke: Ajhľa, Tento je položený na pád a na povstanie mnohým v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať,   35  – ale aj tebe prenikne dušu meč, – aby sa zjavilo zmýšľanie mnohých sŕdc.


Mesiáš a Simeon. Vianoce sú časom, kedy intenzívne vnímame Božiu lásku. Jej obraz je prítomný v mnohých podobách nielen v chráme, v cirkvi, ale takpovediac aj vo svete. Lásku prijímame najskôr v rodine. Aj Vianoce sú sviatkami rodiny, lebo predstavujú pozemskú rodinu narodeného Ježiša. V židovstve boli presné pravidlá pre každú rodinu. Keď sa narodil prvorodený chlapec, boli tu nové povinnosti vo vzťahu k Bohu: obriezka na 8. deň po narodení, vykúpenie prvorodeného o mesiac po narodení, očistenie matky 40 dní po narodení chlapca… Narodenie dieťaťa bolo naplno spojené so životom viery. Aj Jozefa s Máriou a malým Ježiškom nachádzame krátko po narodení v chráme. Tam sa stretli so Simeonom. Ten sa v živote sústredil na jednu dôležitú vec – na očakávanie Mesiáša. Čakal na príchod Spasiteľa, lebo vedel, že je blízko. Aj sa dočkal a jeho život bol naplnený! Ako sa cítime my, keď sa stane to, na čo sme čakali? Je to radosť! Pre Simeona to znamenalo viac. V Ježišovi prišlo spasenie pre všetkých ľudí, dôkaz Božej lásky, ale aj pravdy! Ako je to dnes s nami a s našimi očakávaniami Príchodu Božieho Syna? Sú naši otcovia a matky, starí otcovia a staré matky v chrámoch? Sú dobrým príkladom pre svoje deti, vnúčatá? Myslime na to, že pri Druhom Príchode Pánovom budú odhalené naše najvnútornejšie myšlienky a túžby.
Autor: Eva Kolesárová
Pieseň: ES 78


Hospodin riekol Jeremiášovi: Ajhľa, dal som ti do úst Svoje slová. Jeremiáš 1,9

Z oblaku zaznel hlas: Toto je môj milovaný Syn: Jeho poslúchajte! Marek 9,7


MATÚŠ 2,13-18 :: MODLÍME SA ZA: ŠAHY (HO)