Zamyslenie na deň 28.1.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 7,24-35

24 Keď poslovia Jánovi odišli, začal hovoriť zástupom o Jánovi: Čo ste vyšli vidieť na púšť? Či trstinu, ktorou vietor sem-tam kolíše? 25 Alebo čo ste vyšli vidieť? Človeka oblečeného do mäkkého rúcha? Ajhľa, tí, čo nosia nádherné rúcho a žijú rozkošne, bývajú v kráľovských domoch. 26 Alebo čo ste vyšli vidieť? Vari proroka? Áno, hovorím vám, i viac ako proroka. 27 To je ten, o ktorom je napísané: Ajhľa, posielam svojho posla pred Tebou, a ten pripraví cestu pred Tebou. 28 Hovorím vám: Medzi narodenými zo žien nieto väčšieho nad Jána, ale kto je najmenší v kráľovstve Božom, je väčší než on. 29 A všetok ľud, ktorý Ho počúval, i colníci, pokrstení Jánovým krstom, uznali spravodlivosť Božiu. 30 Ale farizeji a zákonníci, keďže sa mu nedali krstiť, zmarili úmysel, ktorý mal Boh s nimi. 31 Komu však pripodobním ľudí tohto pokolenia? A komu sú podobní? 32 Podobní sú deťom, ktoré sedia na námestí a vykrikujú si: Pískali sme vám, a netancovali ste; nariekali sme, a neplakali ste. 33 Prišiel totiž Ján Krstiteľ, ktorý ani chlieb neje, ani víno nepije, a hovoríte: Posadnutý je! 34 Prišiel Syn človeka, ktorý je a pije, a hovoríte: Ajhľa, človek žráč a pijan vína, priateľ colníkov a hriešnikov. 35 I ospravedlnená je múdrosť svojimi skutkami.


Čo ste chceli obdivovať, vidieť a počuť? Ježiš sa obracia k zástupom a hovorí s nimi o Jánovi Krstiteľovi. Svojimi otázkami chce v srdciach poslucháčov vzbudiť súhlas a chce ich priviesť k poznaniu, že Ján nie je len prorok, ale predovšetkým ten, ktorý „pripravil cestu“ samotnému Kristovi. Ježiš predstavuje Jána Krstiteľa ako „posla“, ktorého prisľúbil prorok Malachiáš (Mal 3,1). Tým, že Ján poukazuje na nutnosť obrátenia: „čiňte pokánie, zmeňte zmýšľanie“, stojí na prahu nového obdobia dejín spásy. – Ľudia pochybnej povesti, publikáni a hriešnici, počuli Jána kázať, boli oslovení jeho zvesťou a nechali sa pokrstiť. Farizeji a zákonníci nepochopili, že aj oni sú hriešni a potrebujú Božie odpustenie a odmietli zvesť o pokání a Jánov krst. – – Koho chceme vidieť a počuť? Je to Boh, ktorý nás volá a sľubuje: „Vo večnej milosti sa zľutujem nad tebou, hovorí tvoj vykupiteľ Hospodin“ (Iz 54,8). Nebuďme ako nerozumné deti, ktoré sa stále na niečo sťažujú! Nesnažme sa Bohu vnútiť naše plány a predstavy, ale skúsme pozorne počúvať a objaviť, aký plán má s nami Boh. Nasledujme Ježiša a buďme Jeho svedkami, tak ako Ján. Tak silné, vytrvalé a neohrozené má byť aj naše svedectvo.
Autor: Ľubica Trusinová
Pieseň: ES 474


Dokonale ma obmy z mojej viny, očisť ma od môjho hriechu! Žalm 51,4

Boh, bohatý na zmilovanie, pre svoju veľkú lásku, ktorou si nás zamiloval, obživil nás s Kristom, keď sme boli mŕtvi v prestúpeniach. Efezským 2,4-5


Zjavenie 15,1-4 :: MODLÍME SA ZA: Budikovany (Ri)