Zamyslenie na deň 27.6.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

2.MOJŽIŠOVA 14,15-31

15  Hospodin riekol Mojžišovi: Čo voláš ku mne? Povedz Izraelcom, aby sa pohli.   16  Ty však zdvihni svoju palicu, vystri ruku nad more a rozdeľ ho, aby Izraelci mohli prejsť stredom mora po suchu.   17  Ja však zatvrdím srdce Egypťanov, takže vojdú za nimi, a získam slávu nad faraónom i celým jeho vojskom, nad jeho vozmi a jazdcami.   18  Tak poznajú Egypťania, že ja som Hospodin, keď získam slávu nad faraónom a nad jeho vozmi i jazdcami.   19  Vtedy sa pohol anjel Boží, ktorý kráčal pred izraelským táborom a šiel za nimi; pohol sa i oblakový stĺp, ktorý bol pred nimi, a postavil sa za nich;   20  dostal sa medzi tábor Egypťanov a tábor Izraelcov; bol ako oblak a tma; ale Izraelcom osvecoval noc, pritom sa po celú noc nepriblížili jeden k druhému.   21  Potom Mojžiš vystrel ruku nad more a Hospodin zaháňal more silným východným vetrom celú noc, vysušil more a vody sa rozdelili.   22  Izraelci prešli stredom mora po suchu, zatiaľ čo vody na pravej i ľavej strane stáli ako múry.   23  Egypťania ich prenasledovali; všetky faraónove kone, vozy i jazdci vošli za nimi doprostred mora.   24  Za rannej stráže Hospodin v ohnivom a oblakovom stĺpe pozrel na tábor Egypťanov a spôsobil zmätok v egyptskom tábore,   25  brzdil kolesá ich vozov, takže len ťažko postupovali. Tu si Egypťania povedali: Utekajme pred Izraelcami, lebo Hospodin bojuje za nich proti Egypťanom.   26  I riekol Hospodin Mojžišovi: Vystri ruku nad more a vrátia sa vody na Egypťanov, na ich vozy a na ich jazdcov.   27  Mojžiš vystrel ruku nad more a za rána sa more vrátilo na svoje pôvodné miesto; Egypťania však utekali proti nemu, a tak Hospodin vohnal Egypťanov doprostred mora.   28  Vody sa vrátili späť a prikryli vozy, jazdcov a všetko faraónovo vojsko, čo za nimi vošlo do mora; nezostal z nich ani jeden.   29  Izraelci však prešli po suchu stredom mora a vody im boli ako múr na pravej i na ľavej strane.   30  Tak vyslobodil Hospodin Izrael v ten deň z rúk Egypťanov a Izrael uzrel Egypťanov mŕtvych na pobreží mora.   31  Keď Izrael videl veľký skutok, ktorý Hospodin vykonal na Egypťanoch, ľud sa bál Hospodina; uveril Hospodinovi i Jeho služobníkovi Mojžišovi.


„Samo sa to“? Zaiste poznáte výrok našich detí: „Samo sa to urobilo, samo sa to stalo!“ Ako napríklad: „Rozbila sa váza“, „Popísala sa biela stena.“ My, rodičia, už natoľko dobre poznáme svoje ratolesti, že vieme, že to bolo jedno z nich. Neveríme detskému tvrdeniu, že sa niečo urobí „samo“. Vieme, že za tým je niektoré z detí. Keď Mojžiš v našom texte dvíha palicu, vystiera ruku nad morom – vody sa odrazu rozdeľujú, Izraeliti môžu prejsť a sú zachránení. To, že sa vody oddelili, nebolo to „samo sa to“. Nebola to Mojžišova sila, bola to jednoznačne Božia moc. V 15. verši Hospodin vyčíta Mojžišovi: „Čo voláš ku mne?“ Nabáda ho, aby konal, aby urobil krok viery. Boh hovorí Mojžišovi: „Povedz Izraelitom, aby sa pohli. Ty však zdvihni svoju palicu.“ Je dobré, keď sa modlíš a pýtaš sa Ježiša: „Čo mám vykonať?“ Aj Ty urob krok viery, ako napr. navštív chorého, choď za susedom a zmier sa s ním! Myslím si, že keby vtedy Mojžiš nebol zdvihol palicu, vody by sa nerozdelili a Izraelitov by odviedli späť do Egypta. Cez Mojžišovu poslušnosť Boh konal zázraky. Aj cez Teba môže konať, ak v poslušnosti „dvihneš tú tvoju palicu“ a fyzicky vykonáš, čo od teba dnes Ježiš očakáva. Za nejedným zázrakom je niektoré z Božích detí. Autor: Marek Poloha
Pieseň: ES 620


Milujte Hospodina, všetci Jeho zbožní! Žalm 31,24

Jeden je Boh a niet iného okrem Neho; a milovať Ho z celého srdca a z celej mysle a z celej sily, a milovať blížneho ako seba samého je omnoho viac ako všetky zápaly a obete. Marek 12,32-33


GALATSKÝM 1,13-24 :: MODLÍME SA ZA: KLENOVEC (RI)