Zamyslenie na deň 27.11.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1. adventná nedeľa – Začiatok cirkevného roka
Ajhľa, tvoj kráľ prichádza k tebe spravodlivý a plný spásy. Zachariáš 9,9


JEREMIÁŠ 23,5-8

5  Ajhľa, prichádzajú dni – znie výrok Hospodinov – keď vzbudím Dávidovi spravodlivý výhonok, ten bude panovať ako kráľ, bude múdro konať a uplatňovať právo a spravodlivosť v krajine.   6  Za jeho čias Júda dôjde spásy a Izrael žiť bude v bezpečí. A toto bude jeho meno, ktorým ho budú volať: Hospodin – naša spravodlivosť.   7  Preto, hľa, prichádzajú dni – znie výrok Hospodinov – keď nebudú už hovoriť: Akože žije Hospodin, ktorý vyviedol Izraelcov z Egypta,   8  ale: Akože žije Hospodin, ktorý vyviedol a priviedol potomstvo domu Izraela zo severnej krajiny a zo všetkých krajín, do ktorých som ich rozohnal. A budú bývať na svojej pôde.


Pán prichádza. V rodičovskom dome sme rástli piati súrodenci. Keď rodičia odchádzali na niekoľko hodín z domu, každému z nás dali nejakú úlohu. Pripomenuli nám, že keď sa vrátia, aby bol doma poriadok. Spočiatku sme sa snažili ich príkazy plniť: Urobili sme, čo bolo treba, a dokonca sme spravili aj poriadok. Potom sme čakali. No oni stále nechodili. Tak sme si vytiahli hračky, ale pri hre sme sa poškriepili. – A do toho neporiadku a kriku vstúpili naši rodičia… Ako sme sa hanbili! Ako nám bolo ľúto, že sme ich sklamali! – Pán prichádza, oznamuje nám Písmo. Prichádza do našich starostí a smútkov, do našej pýchy a viery vo vlastné sily, do našich hriechov a sporov, do našej biedy a malosti, do našej nelásky k blížnym. I napriek našej dobrej snahe je bez Neho okolo nás a v nás neistota, nestálosť a chaos. Bez Ježiša, Pána, sú narušené naše vzťahy. Sme bez vodcu (Mt 2,6; 23,10) a bez cieľa (Fil 3,14). Pán prichádza, aby nás zachránil (J 3,17). Prichádza, aby vkladal do našich sŕdc poriadok, pokoj, lásku, odpustenie. Už je blízko nás. Počujeme Jeho kroky a Jeho hlas, keď nám znie Jeho Slovo. V ňom sa nám prihovára osobne, po mene. Pozýva nás, aby sme Mu dali svoje srdce (Prísl 23,26). Advent je na to vhodný čas. Dovoľme Mu to, lebo On jediný je toho hoden a my to potrebujeme.
Autor: Boris Mišina
Pieseň: ES 13


Moje slovo nenavráti sa ku mne prázdne, ale vykoná, čo sa mne páči, úspešne spraví, na čo ho posielam. Izaiáš 55,11

Učeníci však vyšli a kázali všade, a Pán im pomáhal a potvrdzoval slová znameniami, ktoré ich sprevádzali. Marek 16,20


MATÚŠ 21,1-9 :: RÍMSKYM 13,8-12(13.14) :: ŽALM 24 ::MODLÍME SA ZA: VYDAVATEĽSTVO TRANOSCIUS