Zamyslenie na deň 27.1.2022

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Józua 10,1-15

1 Keď jeruzalemský kráľ Adónícedek počul, že Józua dobyl Aj a vykonal na ňom kliatbu – ako urobil s Jerichom a jeho kráľom, tak urobil aj s kráľom Aja – a že obyvatelia Gibeónu uzavreli mier s Izraelom a zostali uprostred nich, 2 veľmi sa bál, lebo Gibeón bol veľkým mestom, akoby jedným z kráľovských miest; bol ešte väčší ako Aj a všetci jeho mužovia boli hrdinami. 3 Preto jeruzalemský kráľ Adónícedek poslal ku chebrónskemu kráľovi Hóhámovi, k jarmútskemu kráľovi Pireámovi, k lachíšskemu kráľovi Jáfíovi a k eglónskemu kráľovi Debírovi toto posolstvo: 4 Vystúpte ku mne a pomôžte mi poraziť Gibeón, lebo uzavrel mier s Józuom a s Izraelcami. 5 Nato sa zhromaždili piati amorejskí králi – jeruzalemský, chebrónsky, jarmútsky, láchišský a eglónsky – a pritiahli s celým vojskom; utáborili sa naproti Gibeónu a bojovali proti nemu. 6 Ale Gibeónci poslali Józuovi do tábora v Gilgále odkaz: Neodtiahni ruku od svojich služobníkov, rýchlo vystúp k nám, zachráň nás a pomôž nám, lebo sa proti nám zoskupili všetci amorejskí králi, ktorí bývajú na pohorí. 7 Józua vystúpil z Gilgálu a s ním všetok bojový ľud i všetci udatní hrdinovia. 8 Hospodin povedal Józuovi: Neboj sa ich, lebo som ti ich vydal do rúk. Nikto z nich neobstojí pred tebou. 9 Józua ich nečakane prepadol, celú noc totiž pochodoval z Gilgálu. 10 Hospodin ich uviedol do zmätku pred Izraelom, ktorý im pripravil pri Gibeóne ťažkú porážku, prenasledoval ich cestou hore na Bétchorón a bil ich až po Azéku a Makkédu. 11 Keď sa na svojom úteku pred Izraelom dostali na svah v Bétchoróne, Hospodin dopustil, že padali na nich veľké kamene až po Azéku, tak že pomreli. Tých, čo pomreli od krupobitia kameňov, bolo viac ako tých, ktorých Izraelci pobili mečom. 12 Vtedy, v ten deň, keď Hospodin vydal Amorejcov Izraelcom napospas, hovoril Józua s Hospodinom a zvolal v prítomnosti Izraela: Slnko, zastav sa v Gibeóne a mesiac v údolí Ajalón! 13 Slnko sa zastavilo i mesiac ostal stáť, kým sa národ nepomstil na svojich nepriateľoch. Či to nie je napísané v Knihe úprimného? Slnko sa zastavilo uprostred neba a neponáhľalo sa zapadnúť skoro celý deň. 14 Nebol viac taký deň ani predtým ani potom, keď Hospodin vypočul hlas človeka; lebo Hospodin bojoval za Izrael. 15 Potom sa Józua a celý Izrael s ním stiahli naspäť do tábora v Gilgále.


Nová Božia tvár v Kristovi. Prečítaný text vyvoláva v mnohých ľuďoch rozčarovanie až odpor. Aj my musíme takéto texty odmietnuť – ale v tom zmysle, že nesmieme napodobňovať Izraelitov a Józuu a nesmieme také jednanie ani schvaľovať a obhajovať. Dôvod? Pretože to vtedy nariadil Hospodin a už nikdy viac to nenariadi (Žid 1,1)! Hospodin sa predsa zjavil v Kristovi Ježišovi, ktorý sa na kríži prihováral za Svojich nepriateľov a ktorý na kríži nakoniec umrel kvôli láske k nim, kvôli láske a náklonnosti k nám všetkým. A preto nikdy v mene Krista nesmieme nikoho prenasledovať a zabíjať. No my, kresťania, sa nemôžeme ani hanbiť za Hospodina, nášho Boha, nesmieme sa hanbiť za Jeho Slovo, za Bibliu, aj keď obsahuje aj takéto neľahké pasáže. Áno, diali sa síce kruté veci, ale nariadil ich Hospodin, Boh, v ktorého veríme, že je svätý a spravodlivý. Musíme viac a hlbšie spoznávať Božie Slovo (J 1,17-18). Hospodin má s nami, s celým svetom obrovskú trpezlivosť. Józua sa nevykašľal na Gibeónčanov, ale urobil to, čo bolo správne v Božích očiach. A práve tu sa Józua podobá nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi – napráva to, čo bolo pokazené. Čiže – Hospodin je našou jedinou skutočnou nádejou aj dnes.
Modlitba: Bože, ďakujeme Ti, že si nás v Ježišovi oslobodil od všetkého zlého! Odpusť, že v mnohom ostávame zlí. Veď nás Evanjeliom! Daj nám vidieť Tvoje zázraky očistenia a zmeny charakteru od nespravodlivosti k dobru u všetkých, nami počnúc! Amen.
Pieseň: ES 534
Autor: Bohuslav Beňuch


No Hospodinova milosť je od vekov naveky nad tými, čo sa Ho boja, Jeho spravodlivosť spočíva na detných deťoch, na tých, čo zachovávajú Jeho zmluvu. Žalm 103,17-18

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i naveky. Židom 13,8


Skutky apoštolov 13,42-52 •  Modlíme sa za: Bratislava – Staré Mesto (BaS)