Zamyslenie na deň 26.1.2022

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Józua 9,1-27

1 Keď sa to dopočuli všetci králi, čo bývali za Jordánom, na pohorí i na Nížine a na celom pobreží Veľkého mora smerom na Libanon: Chetejci, Amorejci, Kanaánci, Perizejci, Chivijci a Jebúsejci – 2 zhromaždili sa, aby spoločne bojovali proti Józuovi a Izraelu. 3 Keď obyvatelia Gibeónu počuli, čo urobil Józua s Jerichom a s Ajom, 4 použili lesť: išli a opatrili sa stravou a na osly naložili staré vrecia a staré, potrhané a poplátané kožené mechy na víno, 5 na nohy si vzali starú poplátanú obuv a obliekli si staré šaty; všetok chlieb, ich strava, bol suchý a pomrvený. 6 Tak išli k Józuovi do tábora v Gilgále a povedali jemu i Izraelcom: Pri šli sme z ďalekého kraja, uzavrite s nami zmluvu. 7 Izraelci povedali Chivijcom: Azda bývate medzi nami; ako môžeme s vami uzavrieť zmluvu? 8 Ale tí odpovedali Józuovi: Sme tvojimi služobníkmi. Józua sa ich spýtal: Kto ste a odkiaľ prichádzate? 9 Odpovedali mu: Z veľmi ďalekého kraja prichádzajú tvoji služobníci pre meno Hospodina, tvojho Boha, lebo sme počuli zvesť o ňom, čo všetko urobil v Egypte 10 a čo všetko urobil dvom kráľom amorejským za Jordánom, totiž Síchónovi, chešbónskemu kráľovi, a bášánskemu kráľovi Ógovi v Aštáróte. 11 Preto nám povedali naši starší a všetci obyvatelia našej krajiny: Naberte si potravy na cestu, choďte im oproti a povedzte im: My sme vaši služobníci; uzavrite teraz s nami zmluvu. 12 Toto je náš chlieb; teplý sme si ho vzali z domu na cestu, keď sme sa vybrali k vám; a teraz, hľa, zoschol a rozmrvil sa. 13 Toto sú naše kožené mechy na víno, boli nové, keď sme ich napĺňali; hľa, sú potrhané, naše šaty a obuv sú zodraté od veľmi dlhej cesty. 14 Mužovia vzali z ich potravy, ale Hospodina sa nepýtali. 15 Józua im doprial pokoja a uzavrel s nimi zmluvu, že ich nechá nažive; a predstavení zboru na to dali prísahu. 16 Ale tri dni po uzavretí zmluvy s nimi počuli, že tamtí sú zblízka a bývajú medzi nimi. 17 Nato sa Izraelci vydali na cestu a na tretí deň prišli k ich mestám. Ich mestá sú: Gibeón, Kefírá, Beérót a Kirjat-Jeárím. 18 Izraelci ich však nepobili, lebo predstavení zboru prisahali na Hospodina, Boha Izraela; ale celý zbor reptal proti predstaveným. 19 Všetci predstavení povedali celému zboru: Prisahali sme im na Hospodina, Boha Izraela, preto sa ich teraz nesmieme dotknúť. 20 Toto im však môžeme urobiť: Necháme ich nažive, aby nás nezastihol hnev pre prísahu, ktorú sme im dali. 21 Potom im predstavení povedali: Nech ostanú nažive! I stali sa drevorubačmi a nosičmi vody pre celý zbor, ako povedali predstavení. 22 Józua ich zvolal a prihovoril sa im: Prečo ste nás oklamali, keď ste povedali: Sme zďaleka, a zatiaľ bývate medzi nami? 23 Preto teraz buďte prekliati a budú z vás vždy otroci – drevorubači a nosiči vody – pre dom môjho Boha. 24 Oni odpovedali Józuovi: Tvojim služobníkom bolo oznámené, že Hospodin, tvoj Boh, prikázal svojmu služobníkovi Mojžišovi odovzdať vám celú krajinu a vykynožiť všetkých obyvateľov krajiny pred vami: preto sme sa pred vami obávali o svoje životy a urobili sme toto. 25 Teraz sme v tvojej moci; čo uznáš za dobré a správne urobiť s nami, urob! 26 Urobil s nimi tak; vytrhol ich z rúk Izraelcov a nepobil ich. 27 Józua ich v ten deň urobil drevorubačmi a nosičmi vody pre zbor a pre oltár Hospodinov až dodnes na mieste, ktoré on vybral.


Učme sa pýtať Hospodina! Určite sa mnohým z nás stalo, že sme niekomu niečo sľúbili len preto, aby sme mali od neho pokoj. – – Izrael dostal od Hospodina zasľúbenú zem, v ktorej mal žiť s Ním a podľa Jeho zákona, aby aj okolité národy poznali, že to stojí za to. Žiť s Hospodinom znamená podriadiť Mu celý svoj život, celé naše srdcia, celú našu bytosť. Aj preto nesmeli s miestnymi kmeňmi uzatvárať nijakú zmluvu, nakoľko by ich mohli zvádzať k modloslužbe, k uctievaniu ich bohov. O tom zrejme vedeli aj Gibeónčania a aby sa vyhli boju (a porážke), rozhodli sa využiť lesť. Izraeliti im uverili a uzavreli s nimi zmluvu, ktorú potvrdili prísahou, že Gibeónčanov nechajú na pokoji. Prisahali to samému Hospodinovi. Bol to síce „lapsus“, lebo sa Ho vopred nespýtali, ale späť sa to už vziať nedalo. – – A čo my na to, bratia a sestry? Máme hrať fér aj vtedy, keď druhý fér nehrá? Hospodin nám pomáha hľadať riešenia aj v takýchto situáciách: nesľubuj cudzím, ak si sa neopýtal Hospodina. Pretože sľub a prísaha sú záväzné vždy.
Modlitba: Bože, ďakujem Ti, že sa Ťa môžem pýtať! Ďakujem Ti, že Tvoje odpovede zachránili mnohých! Odpusť, že ich málo očakávam a ešte menej podľa nich konám. Veď ma Svojím Duchom, oživuj vo mne ochotu počúvať Ťa, schopnosť počuť a vôľu konať podľa Teba. Amen.
Pieseň: ES 486
Autor: Bohuslav Beňuch


Zjav Svoje dielo na Svojich sluhoch a na ich synoch Svoju velebu. Žalm 90,16

To Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli Jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy. Ján 1,14


Rút 4,7-12 •  Modlíme sa za: Bratislava – Rača (BaS)