Zamyslenie na deň 25.3.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 20,27-40

27 Potom pristúpili niektorí zo sadukajov, ktorí učili, že nieto zmŕtvychvstania, a pýtali sa Ho: 28 Majstre, Mojžiš nám napísal: Keby niekomu umrel brat, ktorý mal manželku, a umrel by bez detí, nech si ju jeho brat vezme a splodí potomstvo bratovi. 29 Bolo raz sedem bratov; prvý sa oženil a umrel bez detí. 30 Tak (si vzal tú ženu) aj druhý, 31 i tretí si ju vzal a podobne všetkých sedem, a umreli bez detí. 32 Konečne umrela aj žena. 33 Ktorému z nich bude teda pri vzkriesení manželkou táto žena, keďže ju mali za manželku siedmi? 34 Odpovedal im Ježiš: Deti tohto veku sa ženia a vydávajú. 35 Ale tí, čo boli uznaní za hodných dôjsť tamtoho sveta a vzkriesenia z mŕtvych, tí sa ani neženia, ani nevydávajú. 36 Lebo ani umrieť nemôžu viac, pretože sú anjelom rovní a ako synovia vzkriesenia sú synovia Boží. 37 Že však stávajú, na to aj Mojžiš upozornil pri onom kre, keď Pána nazýval Bohom Abrahámovým, Bohom Izákovým a Bohom Jákobovým. 38 A Boh nie je (Bohom) mŕtvych, ale živých; lebo všetci Jemu žijú. 39 Tu odpovedali niektorí zo zákonníkov: Majstre, dobre si povedal. 40 Ale viac sa Ho na nič neodvážili spýtať.


Viera a zmŕtvychvstanie. Sadukaji opäť prišli k Pánovi Ježišovi, aby Ho pokúšali, pýtali sa Ho na vzkriesenie. Aj keď sami vo vzkriesenie neveria. Ako to bude, keď jedna žena má na zemi mnoho manželov? Pri vzkriesení, komu bude manželkou? O vdovu sa mal starať príbuzný nebohého a mal si ju vziať za manželku. Pán Ježiš hovorí, že po vzkriesení sa už ľudia nebudú ženiť ani vydávať. V Biblii sa píše, že Pán Ježiš Kristus umrel, zostúpil do pekiel a v tretí deň vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesá a šiel pripraviť miesto v nebi tým, čo v Neho veria. Kto umrel, spí a keď príde druhýkrát Pán Ježiš Kristus, budú všetci vzkriesení a súdení. Pán Boh chce, aby sme pre Neho žili aj umierali. On je Bohom živých. Verím, že ako Pán Ježiš Kristus, tak aj ty si tu pre ľudí okolo a vzťahy s nimi, aby si im mohol svedčiť o večnej nádeji. Ak v srdci veríš, že Pán Ježiš Kristus je Boží Syn a umrel za tvoje aj moje hriechy a z Božej milosti si to uvedomíš a vyznáš Mu svoje hriechy a ústami to vyznáš na spasenie, budeš spasený ty aj tvoj dom. Pán Boh nám dáva nádej, vzkriesenie a večný život s Ním. Stačí tomu jednoducho veriť.
Autor: Martina Ostricová
Pieseň: ES 676


Kto od počiatku povoláva pokolenia? Ja, Hospodin, som prvý, aj s poslednými som ešte ja. Izaiáš 41,4

Boh vzkriesil Ježiša Krista z mŕtvych a posadil si Ho na pravici v nebesiach, nad všetky kniežatstvá, mocnosti, moci, panstvo a nad každé meno, menované nielen v tomto, ale aj v budúcom veku. Efezským 1,20-21


Galatským 6,(11-13)14-18 :: MODLÍME SA ZA: Hodejov (Ri)