Zamyslenie na deň 25.11.2020

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

2.Petrov 3,1-9

1 Milovaní, toto je už druhý list, ktorý vám píšem, a v oboch napomínam, prebúdzam vašu čistú myseľ, 2 aby ste pamätali na predpovedané slová svätých prorokov a na prikázanie Pána a Spasiteľa, ktoré vám zvestovali vaši apoštolovia. 3 Predovšetkým vedzte, že posmievači, žijúci podľa svojich žiadostí, prídu v posledné dni s výsmechom 4 a povedia: Čože je so sľubom o Jeho príchode? Veď odkedy otcovia pomreli, všetko tak zostáva od počiatku stvorenia. 5 Skryté im je totiž – lebo tak chcú – že nebesá boli oddávna, aj zem, ktorá z vody a skrze vodu povstala na Božie slovo, 6 a že niekdajší svet, pre nich vodou zatopený, zahynul. 7 Ale to isté Božie slovo zachováva ohňu terajšie nebesá a zem, udržiavajúc ich na deň súdu a skazy bezbožných ľudí. 8 To jedno nech vám je však zjavné, milovaní, že jeden deň je u Pána ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň. 9 Pán nemešká so zasľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká, ale vám zhovieva, lebo nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie.


Čas. Nedávno som sa spoliehala na to, že úloha, ktorú som dala mojej dvanásťročnej dcére, bude automaticky splnená. Mala na to skoro dva týždne. Aj som pozabudla, že to bolo treba urobiť, veď som sa predsa spoľahla, že to „bude“. O niekoľko dní po termíne som kontrolovala, či je všetko tak, ako má byť. Jasné, že nebolo a na moju otázku, „PREČO“, zaznela odpoveď: „Myslela som, že si na to časom zabudla, mami, idem to hneď urobiť“. Čas nás občas zrádza. Najmä vtedy, ak sa od nás nepožadujú veci ihneď, či na niečo musíme čakať dlhšie. Čas je pre fungovanie nášho sveta nesmierne dôležitý. Počítame hodiny, dni, mesiace, roky i desaťročia. Máme pocit, že sa čas občas vlečie a občas uteká. A naozaj máme občas mnoho času – teda, relatívne. Tak, ako moja dcéra. V dnešnom texte je čas veličinou, ktorá zvádza. Zvádza, že Boh zabudol. Ba dokonca, že v prachu času sa sám Boh stratil a sľub o súde už neplatí. A tak ľudia začali žiť, akoby Boha nebolo. Akoby sa nebolo treba postaviť pred súd. No a v najhoršom sa stihnú obhájiť priamo pred súdom, veď oni boli predsa dobrí. To je však omyl. Nie, Boh nemešká – Boh zhovieva, nechce, aby niekto zahynul preto, že stratil cestu. Cestu pokory. Nezabudnime pri pohľade na hodinky, že čas je relatívny! Zvlášť v Božích očiach. Nečakajme, ale prijmime dnes Božiu ruku milosti, aby nás súd nezastihol nepripravených.
Modlitba: Ďakujeme Ti, Bože, že zhovievaš. Ďakujeme, že si neprišiel, kým sme boli od Teba príliš vzdialení. Ďakujeme, že čakáš na nás, aj ostatných, aby sme mali dostatok času na pokánie. Veď nás k nemu a nenechaj zabudnúť ani na súd. Amen.
Pieseň: ES 546
Autor: Janka Bosáková


Z obetných čiaš popíjajú víno a najlepším olejom sa natierajú, ale nesmútia nad troskami Jozefa. Amos 6,6

Bohatým v terajšom veku prikazuj, aby neboli namyslení a neskladali nádej v neisté bohatstvo, ale v Boha, ktorý nás štedro zabezpečuje všetkým, čo potrebujeme. Prikazuj im, aby konali dobro, aby boli bohatí na dobré skutky, boli štedrí a vedeli sa rozdeliť s inými. Tak si budú zhromažďovať poklad ako dobrý základ do budúcnosti, aby uchopili skutočný život. 1.Timotejovi 6,17-19


1.Korinťanom 3,9-15 :: Modlíme sa za: Blatnica (Tu)