Zamyslenie na deň 24.11.2020

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

2.Petrov 2,12-22

12 Ale títo, ako nerozumná zver zrodená od prírody, aby ju lovili a ničili, rúhajú sa tomu, čo nepoznajú; a aj zahynú tak, ako hynú zvieratá, 13 a prijmú odplatu neprávosti. Za rozkoš si pokladajú hýriť vo dne, sú samá škvrna a špina, a na hodoch s vami sa vystatujú svojimi bludmi. 14 Ich oči, nenásytné hriechu, sú plné (túžby po) cudzoložnici, vábia nestále duše, srdcia majú vycvičené v chamtivosti; sú deťmi kliatby. 15 Opustiac pravú cestu, zablúdili, dali sa na cestu Baláma, syna Bozorovho, ktorý si obľúbil mzdu neprávosti; 16 ale bol pokarhaný pre svoj priestupok; nemé ťažné zviera prehovorilo ľudským hlasom a zabránilo nemúdrosti proroka. 17 Oni sú prameňmi bez vody; oblakmi, ktoré ženie víchrica; pripravená im je večná tma. 18 Hovoria totiž naduté prázdne reči, výstrednosťami telesných žiadostí lákajú ľudí, ktorí práve ušli spomedzi tých, čo žijú v blude. 19 Sľubujú im slobodu, a sami sú otrokmi skazy; každý zaiste je otrokom toho, kto ho premohol. 20 Lebo horšie ako prvé sú posledné veci tých, čo poznali Pána a Spasiteľa Ježiša Krista a ušli poškvrnám sveta, ale znovu sa pletú s nimi a sú premožení. 21 Bolo by im lepšie, keby neboli poznali cestu spravodlivosti, ako keď poznali, a odvrátili sa od im daného svätého prikázania. 22 Splnilo sa pri nich pravdivé príslovie: Vrátil sa pes ku svojmu vývratku! a: Umyté prasa do blata!


Aby posledné veci neboli horšie ako prvé. Apoštol použil celú váhu svojej autority, aby upravil pomery v cirkevných zboroch. Falošní učitelia dokázali pôvodné evanjelium o Ježišovi Kristovi tak deformovať, že mnohí členovia kresťanského spoločenstva žili pohoršujúcim spôsobom života, ktorým sa vôbec nelíšili od pohanov. Sú „sama škvrna a špina“ a ešte sa „vystatujú svojimi bludmi“. Ich učenie získalo prevahu. Silne ovplyvnili bežný život mnohých ľudí. Nestačí im, že postavili vieru na svojej múdrosti, ale úplne zabúdajú na Božie prikázania a vedome ich prestupujú. Idú si len za svojím cieľom, a ten sa ukazuje v dosahovaní uspokojenia svojich hriešnych žiadostí. Nevidia rozdiel medzi dobrom a zlom, medzi svetlom a tmou. Písmo nás uisťuje, že Pánovi záleží na každom človeku. Aj maličká skupinka je vzácna v Jeho očiach. Rovnako si počína aj apoštol. V predchádzajúcej kapitole (1;5-7.10,11) povzbudzuje verných, aby zotrvali v úsilí a pridávali k viere aj cnosť, známosť, zdržanlivosť, pobožnosť, milovanie bratstva a lásku. To im, aj nám dnes, bude zárukou, že sa „nepotkneme“, ale obstojíme a dostaneme sa do večného kráľovstva.
Modlitba: Pane, prosíme Ťa, daruj nám čistý život a naprav naše spolužitie. Ty si premohol tmu tohto sveta a priniesol si svetlo svojho evanjelia. Svieť nám na ceste nášho života i v dnešný deň.
Pieseň: ES 248
Autor: Ondrej Peťkovský


Všetky končiny zeme uzreli spásu nášho Boha. Žalmy 98,3

Vari sa prináša lampa nato, aby ju postavili pod mericu alebo pod posteľ? Či nie nato, aby ju postavili na svietnik?  Marek 4,21


1.Petrov 1,13-21 :: Modlíme sa za: Betliar (Ge)