Zamyslenie na deň 23.6.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Skutky apoštolov 10,34-48

34 Nato Peter otvoril ústa a hovoril: Naozaj, teraz poznávam, že Boh nikoho neuprednostňuje, 35 ale že Mu je príjemný, kto v ktoromkoľvek národe sa Ho bojí a koná spravodlivo. 36 To slovo, ktoré poslal synom izraelským, keď dal zvestovať pokoj skrze Ježiša Krista – a On je Pánom všetkých – 37 veď vy viete, čo sa dialo po celom Judsku, počnúc od Galiley, po krste, ktorý hlásal Ján; 38 ako Boh Duchom Svätým a mocou pomazal Ježiša Nazaretského, ktorý chodil, dobre činil a uzdravoval všetkých diablom posadnutých, pretože Boh bol s Ním. 39 A my sme svedkami všetkého, čo činil v Judsku a v Jeruzaleme, ako Ho aj zamordovali, povesiac Ho na drevo. 40 Toho Boh vzkriesil v tretí deň a dal Mu zjavovať sa 41 nie všetkému ľudu, ale svedkom, Bohom vopred vyvoleným, nám, ktorí sme s Ním jedli a pili po Jeho zmŕtvychvstaní. 42 A sám prikázal zvestovať ľudu a svedčiť, že On je ten Bohom ustanovený sudca živých a mŕtvych. 43 O Ňom svedčia všetci proroci, že pre Jeho meno dosiahne odpustenie hriechov každý, kto verí v Neho. 44 Ešte Peter hovoril tieto slová, keď Duch Svätý zostúpil na všetkých, ktorí počúvali jeho reč. 45 A spomedzi Židov veriaci, ktorí prišli s Petrom, užasli, že aj na pohanov vylial (Boh) dar Ducha Svätého; 46 lebo ich počuli hovoriť jazykmi a velebiť Boha. Vtedy povedal Peter: 47 Či môže niekto zabrániť pokrstiť vodou tých, čo prijali Ducha Svätého ako aj my? 48 Preto rozkázal, aby boli pokrstení v mene Ježiša Krista. I prosili ho, aby pobudol niekoľko dní medzi nimi.


On je Pánom všetkých. Z toho, čo sa stalo v Kornéliovom dome, bol prekvapený každý. V prvom rade Kornélius, ktorý vlastne ani nevedel, čo sa má stať, len poslúchol anjela Božieho a zavolal Petra. Prekvapení museli byť aj Kornéliovi príbuzní a blízki priatelia, ktorí ani nechápali, prečo ich vlastne Kornélius zavolal. Prekvapený zostal aj Peter, ktorý spočiatku ani netušil, prečo ho Kornélius volá. Pán Boh priviedol na jedno miesto rôznych ľudí, aby im niečo dôležité povedal. Slovami apoštola Petra – že On je Pánom všetkých! Pán Boh nie je „prijímateľom osôb“, nikto nemá u Neho protekciu, ani vopred nikoho neodpisuje. Je to úžasné poznanie aj pre nás, dnes. Koľkokrát ste už boli v živote odmietnutí? Koľkokrát vám dal niekto najavo, že ste mu nesympatickí a nemáte u neho šancu? Mne sa to stalo v živote viackrát a vždy to bolo bolestivé. Ale som šťastný, že môj nebeský Otec ma neodvrhne, nezunujem sa Mu ani Ho neunavím svojou beznádejnou nepoučiteľnosťou. Lebo ma miluje. Takého, aký som. Miluje ma tak veľmi, že sa Pán Ježiš za mňa obetoval na kríži. A to platí aj pre vás, ktorí čítate toto zamyslenie. Aj ty máš pre Boha veľkú cenu, aj za teba Pán Ježiš zomieral na kríži. Nezabudnime: O Ňom svedčia všetci proroci, že pre Jeho meno dosiahne odpustenie hriechov každý, kto verí v Neho.
Autor: Martin Kováč
Pieseň: ES 473


Hospodine, buď naším ramenom ráno čo ráno, našou spásou v čase súženia! Izaiáš 33,2

Tomu však, ktorý môže nad toto všetko učiniť omnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme, a to podľa moci, ktorá pôsobí v nás, Tomu buď sláva v cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia až naveky vekov. Efezským 3,20-21


Jeremiáš 20,7-11 :: MODLÍME SA ZA: Martin – Záturčie (Tu)