Zamyslenie na deň 23.4.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1. nedeľa po Veľkej noci. QUASIMODOGENITI
(Ako práve narodené nemluvniatka. 1.Petra 2,2)
Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás zo svojho veľkého milosrdenstva vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej. 1.Petra 1,3


Ján 21,1-14

1 Potom sa Ježiš zase zjavil učeníkom pri Tiberiadskom mori. A zjavil sa takto: 2 Boli tam pospolu Šimon Peter a Tomáš, prímenom Dvojča, Natanael z Kány Galilejskej, synovia Zebedeovi a dvaja iní z Jeho učeníkov. 3 Šimon Peter im povedal: Idem loviť ryby. Hovoria mu: Ideme aj my s tebou. I vybrali sa a vstúpili na loď, ale v tú noc nič nechytili. 4 Už na úsvite stál Ježiš na brehu, ale učeníci nevedeli, že je to Ježiš. 5 Riekol im teda Ježiš: Deti, či máte niečo zjesť? Odpovedali Mu: Nemáme. 6 A On im riekol: Spusťte sieť napravo od lode a nájdete. Spustili teda, a ani ju nevládali vytiahnuť pre množstvo rýb. 7 Tu povedal Petrovi učeník, ktorého Ježiš miloval: To je Pán! Keď Šimon Peter počul, že je to Pán, prehodil si plášť – bol totiž nahý – a hodil sa do mora. 8 Ostatní učeníci prišli však na lodi, lebo neboli ďaleko od brehu, len asi na dvesto lakťov, a ťahali sieť s rybami. 9 Keď vystúpili na zem, videli rozloženú pahrebu a na nej položenú rybu a chlieb. 10 Ježiš im kázal: Doneste z rýb, čo ste teraz chytili. 11 Šimon Peter vstúpil (na loď) a vytiahol na breh sieť plnú veľkých rýb; bolo ich stopäťdesiattri. A hoci ich bolo toľko, sieť sa nepretrhla. 12 Ježiš im riekol: Poďte a jedzte! A ani jeden z učeníkov sa Ho neodvážil spýtať: Kto si Ty? Lebo vedeli, že je to Pán. 13 Ježiš prišiel, vzal chlieb a dal im, podobne aj rybu. 14 To sa Ježiš už po tretí raz zjavil učeníkom potom, ako vstal z mŕtvych.


Pán Ježiš chce mať s nami spoločenstvo v každodennom živote. Učeníci sú v dobe po vzkriesení. Sú v práci. Lovia ryby. Tentokrát sa im nedarí. Tu však prichádza Ježiš. Poslúchnu Ho na slovo a získajú množstvo rýb. – Aj my sme v dobe po vzkriesení. Aj my pracujeme. Nie vždy sa nám darí. Tu však prichádza Ježiš. Chce požehnať našu prácu. Hovorí, čo máme robiť. Otázka je: Všimneme si Ho? Dokážeme počuť Jeho hlas? A poslúchneme Ho na slovo? – Ani učeníci Ho hneď nespoznali, a predsa urobili, čo povedal. Nebráňme sa Ježišovmu hlasu, aj keď Ho hneď nespoznáme. Môže si použiť kohokoľvek. Pán Ježiš chce požehnať aj plody našej práce. Učeníkov po celonočnej práci pozýva na raňajky. Aj nás chce po celodennej práci pozvať k spoločnému stolu. Chce, aby sme si dopriali zaslúžený odpočinok a užili si odmenu za našu námahu. V dnešnú 1. nedeľu po Veľkej noci si máme uvedomiť, že z Jeho ruky máme prácu a z Jeho ruky prijímame aj odmenu za našu námahu. Bez Jeho požehnania, márne naše namáhania. Vzdajme Mu vďaku za požehnanie našej práce a keď si sadneme k sviatočnému stolu, nech všetka naša chvála patrí Jemu.
Autor: Mária Popičová
Pieseň: ES 402


Zachovávaj príkazy Hospodina, svojho Boha, kráčaj po Jeho cestách a boj sa Ho. 5.Mojžišova 8,6

Nikomu nič nedlhujte, len to, aby ste sa milovali. Lebo kto blížneho miluje, naplnil zákon. Rímskym 13,8


Ján 20,19-29 :: 1.Petra 1,3-9 :: Žalm 116 :: MODLÍME SA ZA: Hontiansky seniorát