Zamyslenie na deň 23.2.2016

Zamyslenie na každý deň Tesnou bránou

MAREK 12,35-40

35 Keď potom učil v chráme, odpovedal Ježiš: Ako môžu zákonníci hovoriť, že Kristus je Synom Dávidovým?   36 Veď sám Dávid povedal v Duchu Svätom: Povedal Pán môjmu Pánovi: Posaď sa mi na pravici, dokiaľ Ti nepriateľov nepoložím pod nohy.   37 Sám Dávid nazýva Ho Pánom; akože mu je potom synom? A veľký zástup počúval Ho s radosťou.

38 Potom, učiac ich, hovoril: Varujte sa zákonníkov, ktorí radi chodievajú v dlhých plášťoch a radi sa dajú pozdravovať na námestiach;   39 radi majú predné miesta v synagógach a prvé miesta na hostinách;   40 vyžierajú domy vdov a naoko sa dlho modlievajú. Títo prepadnú prísnejšiemu súdu.


Boh pozná naše motívy. Cieľom všetkých otázok mierených na Ježiša bolo umlčať Ho, resp. dokázať nesprávnosť Jeho učenia. Tento zámer však Jeho nepriateľom nevyšiel. Náš Pán Svojimi múdrymi odpoveďami uzemnil tých, ktorí na Neho číhali. Napokon im položil otázku, na ktorú nikto nevedel odpovedať. Podobne sa tak už stalo, keď ako 12-ročný kládol (možno tým istým) zákonníkom otázky a oni žasli nad Jeho rozumnosťou (L 2,46-47). My vieme, že Kristus je zároveň synom Dávidovým a tiež Dávidovým Pánom. Pochopiť to môže iba ten, kto príjme, že Boh sám v Ježišovi zostúpil na Zem a stal sa jedným z nás. Zákonníci nevedeli a dodnes nedokážu pochopiť a vysvetliť mnohé Božie tajomstvá. Slová výstrahy o zákonníkoch povedal Ježiš nielen kvôli zástupom, ale aj kvôli zákonníkom samotným. Boli to slová pravdy, ­avšak i slová volajúce k pokániu. Ježiš neprišiel, aby odsudzoval, zatracoval. Volal k pokániu a zdôrazňoval, že pred Bohom bude všetko odhalené (najmä motívy nášho správania). Využime aj dnešný deň, je to čas vhodný na skúmanie svojich motívov a činov, čas na pokánie! Prísnejší súd bude nad tým, kto mal viac známosti. Komu bolo viac dané, ten nesie väčšiu zodpovednosť, či podľa toho aj konal (L 12,48).
Autor: Ľubomír Ďuračka
Pieseň: ES 335


Ako zem vyháňa svoje výhonky, tak Hospodin dá vyrásť spáse i chvále pred všetkými národmi.  Izaiáš 61,11

A Ten, kto rozsievačovi dáva semeno i chlieb, aby mal čo jesť, dá a rozmnoží vaše osivo, dá vzrast plodom vašej spravodlivosti.   2.Korintským 9,10


JÓB 2,1-10 :: MODLÍME SA ZA: ŽEHŇA (ŠZ)